Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống chủ

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân tại Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

06 Tháng Chín 2023
    
Như các đồng chí đã biết Cách mạng Việt Nam hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đạt được nhiều thành tựu to lớn và vẻ vang, là động lực to lớn phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để Việt Nam lập nên kỳ tích phát triển mới, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu. Bên cạnh đó, Đảng ta cũng đối diện với nhiều thách thức mà mới đây Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đã vạch ra và nêu rõ những tiêu cực, hư hỏng của cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó, nhấn mạnh nhất là sự “phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm đường lối của Đảng; sa sút về ý chí chiến đấu, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; thậm chí còn phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các nguyên tắc xây dựng Đảng và tổ chức sinh hoạt Đảng”.

Trung ương nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, “bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, từ việc bản thân cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện; lập trường tư tưởng không vững vàng; sa vào chủ nghĩa cá nhân, quên mất trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước dân”. Vì vậy, Trung ương nhấn mạnh phải “kiên quyết đấu tranh quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn Đảng”.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao sự cần thiết và vai trò của việc nêu gương đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Nêu gương được Người coi là một trong những cách thức quan trọng để cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm của mình trước Đảng và trước nhân dân. Tư tưởng đó của Người có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, “miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy”. Người khẳng định, chủ nghĩa cá nhân là bệnh mẹ đẻ ra trăm thứ bệnh con nguy hiểm; một thứ vi trùng rất độc, do nó mà sinh ra các thứ bệnh rất nguy hiểm khác.

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên Chi bộ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân giai đoạn hiện nay gắn liền với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của việc nêu gương; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tự phê bình và phê bình nghiêm túc, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm; thường xuyên nêu gương về tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Chi bộ đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; từng bước đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề của chi bộ; thực hiện nghiêm hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ( ),mỗi năm thực hiện nghiêm túc 04 kỳ sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề hằng năm và triển khai cho cán bộ, đảng viên xây dựng bản kế hoạch cá nhân học tập và làm theo gương Bác để theo dõi, kiểm tra, giám sát và làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. 

Chi bộ luôn quan tâm, thẳng thắn đánh giá, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống". Hằng năm, gắn việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Qua đó, tinh thần trách nhiệm, ý thức, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên. 

Chi bộ đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm của Chi bộ, trong đó chú trọng đến việc kiểm tra, giám sát nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện quy chế làm việc của cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ. Hàng năm Chi bộ kiểm tra 5 đảng viên, giám sát 02/25 đảng viên. Trong đó, kiểm tra, giám sát về nội dung trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 6 đồng chí. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy những ưu điểm đạt được đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đảng viên có kế hoạch khắc phục trong thời gian tới.

Nhìn chung, qua nghiên cứu quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và trong công tác đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân, thấy rằng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ đã từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm vững và thực hiện đúng các nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cơ chế, chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước; thực sự gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực.
Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trong đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân hiện nay, Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy rút ra một số bài học kinh nghiệm làm cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quan trọng này trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là, Chi bộ lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương, để việc nêu gương trở thành nội dung bắt buộc, quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng: “Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cấp, chức vụ càng cao phải càng gương mẫu. Nêu gương phải thực sự trở thành nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng”. Thông qua việc thực hiện tốt các quy định về nêu gương, cơ quan, chi bộ có cách thức để kiểm tra, giám sát, đánh giá kết của thực hiện quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung và trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan nói riêng.

Hai là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đối với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt. Thông qua đó, có thể kịp thời phát hiện, phòng ngừa, chấn chỉnh và khắc phục những biểu hiện chủ nghĩa cá nhân của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Chi bộ.

Ba là, bản thân cán bộ, đảng viên không ngừng “Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng suốt đời, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” và nêu cao danh dự, lòng tự trọng của người đảng viên”. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức cách mạng; tự giác, gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”; cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng; cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới; thủ trưởng cơ quan nêu gương cho cán bộ, công chức ; “Việc tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Từ việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên hướng tới việc xây dựng tập thể nêu gương, để từng bước lan tỏa giá trị của người cán bộ, đảng viên và của tổ chức đến với quần chúng nhân dân. Có như vậy, chủ nghĩa cá nhân mới từng bước được đẩy lùi tận gốc.

Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy