qthtpt-(1).png

       Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 1300-QĐ/TU về hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, bắt đầu đi vào hoạt động từ 01/3/2019. Sau khi kiện toàn, sắp xếp, hiện nay, toàn Đảng bộ Khối có 127 tổ chức cơ sở đảng; trong đó có 70 tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và 57 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp (bao gồm 49 đảng bộ và 78 chi bộ cơ sở) với tổng số đảng viên là 4.537 đồng chí. 
        Ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Quyết định số 1301-QĐ/TU chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định số 1302-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 29 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí; Thường trực Đảng ủy gồm 03 đồng chí; đồng chí Nguyễn Đình Tiến - Tỉnh ủy viên, giữ chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Nhơn và đồng chí Dương Dã giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 05 đồng chí, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ được bầu giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.
        Sau khi hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành các quyết định thành lập các ban chuyên môn của Đảng ủy Khối, gồm: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Đảng ủy. Ngày 26/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai cũng đã ban hành Quyết định số 239-QĐ/TĐTN-CCKT về việc hợp nhất Đoàn Khối Các cơ quan và Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Quyết định số 240-QĐ/TĐTN-TCKT chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lâm thời. 
        Về tổ chức - bộ máy gồm: Thường trực Đảng ủy, Văn phòng, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Cơ quan Thường trực Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức hiện nay 28 đồng chí; trong đó, nữ 10, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam 28 đồng chí; trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 01, đại học 25, cao đẳng 01, sơ cấp 01; lý luận chính trị: cử nhân: 03, cao cấp 15, trung cấp 03.