Trang chủ > Hệ thống văn bản

Tìm kiếm văn bản

Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
07-HD/ĐUK 24/04/2023 Hướng dẫn nội dung, tiêu chí, quy trình xây dựng, thủ tục xét công nhận và biêu dưong, khen thưỏng mô hình, điên hình “Dân vận khéo"
64 CV BTC ĐUK 28/02/2023 Rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và thực hiện Quy định 213-QĐ/TW
Số 73-KH/DUK 20/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 46-CTr/TU, ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Số 72-KH/ĐUK 16/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 53-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2023 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 18-NQ/TW
Số 71-KH/ĐUK 16/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2023 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 19-NQ/TW
Số 70-KH/ĐUK 16/02/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình số 52-CTr/TU ngày 18 tháng 01 năm 2023 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện NQ số 06-NQ/TW
Số 69-KH/ĐUK 13/02/2023 Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện các chuyên đề của BCH Đảng bộ Khối khóa VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025
Số 02-KH/BCD 09/02/2023 Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với công tác dân vận chính quyền năm 2023
68-KH/ĐUK 09/02/2023 KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo
Số 1429-QD/ĐUK 09/02/2023 Quyết định thành lập BBT Bản tin sinh hoạt nội bộ điện tử của Đảng ủy khối các cơ quan DN
Số 20-KH/BBT 09/02/2023 Kế hoạch hoạt động của Trang thông tin điện tử Đảng bộ khối
103-CV/BTGĐUK 06/02/2023 Tuyên truyền kỷ nệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923-01/3/2023)
104-CV/BTGĐUK 06/02/2023 Đăng ký cử đảng viên, quần chúng tham gia các lớp bồi dưỡng năm 2023
1381-CV/ĐUK 03/02/2023 Triệu tập Hội nghị cán bộ thực hiện quy trình nhân sự bổ sung cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025
66-KH/ĐUK 03/02/2023 Kế hoạch thực hiện chương trình "Đồng hành cùng Doanh nghiệp" năm 2023
    1