Nội dung câu hỏi

Các câu hỏi đã được trả lời

Bạn Võ Hạnh Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Hợp đồng lao động là gì? Các hình thức hợp đồng lao động?

Nội dung trả lời: Trả lời:
      * Hợp đồng lao động (Điều 15, BLLĐ 2012): Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
      * Có hai hình thức hợp đồng lao động được quy định tại Điều 16, BLLĐ 2012:
      1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
      2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Xem chi tiết công văn trả lời: