chucnangnhiemvu.png
 
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Lãnh đạo các tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tham gia với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể của tỉnh thuộc Khối; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết nhằm bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối; những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Lãnh đạo thực hiện chiến lược phát triển giai cấp công nhân theo nghị quyết của Trung ương; đảm bảo thực hiện Luật Lao động và các quy định của pháp luật, chính sách đối với người lao động; thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường trên địa bàn nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng chân.
- Lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 2. Lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:
- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Khối.
- Giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hoá công sở, văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 - Bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn và ý thức tổ chức kỷ luật cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật, đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
3. Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên:
- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng các tổ chức cơ sở đảng thuộc Khối trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.
- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về tổ chức sinh hoạt đảng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác quản lý đảng viên.
- Bồi dưỡng cấp ủy viên, chăm lo công tác phát triển đảng viên, thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.
4. Lãnh đạo công tác cán bộ:
- Lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về công tác cán bộ theo phân cấp quản lý.
- Tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, đảng viên công tác và sinh hoạt đảng trong Đảng bộ Khối.
- Tham gia với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối về công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với cấp ủy viên thuộc diện Đảng ủy Khối quản lý.
- Quyết định hoặc đề nghị với Tỉnh ủy quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối theo phân cấp quản lý.
5. Lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát:
- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.
- Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những biểu hiện vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
6. Lãnh đạo công tác dân vận, đoàn thể:
- Lãnh đạo, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong Khối vững mạnh, hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ của các đoàn thể; động viên, khuyến khích tạo điều kiện để các đoàn thể tích cực tham gia xây dựng Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo trực tiếp Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan và doanh nghiệp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ.
- Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. 
7. Lãnh đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ:
- Thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.
- Thẩm tra, xác minh, kết luận về vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Khối trước khi quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cấp trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh.