BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI

1. Về chức năng, nhiệm vụ:
       - Ban Tuyên giáo là Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối có chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
      - Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình triển khai học tập, quán triệt và thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối.
       - Hướng dẫn, theo dõi các tổ chức cơ sở đảng việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tổng hợp báo cáo kịp thời tình hình thực hiện cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo.
       - Theo dõi nắm tình hình tư tưởng, đề xuất với Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối những biện pháp ngăn chặn kịp thời những biểu hiện nhận thức lệch lạc, để ổn định tư tưởng trong Đảng bộ.
       - Chuẩn bị các văn bản ở lĩnh vực tuyên giáo, trình Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối xét duyệt, ban hành.
       - Phối hợp với các ban, bộ phận của Đảng ủy Khối tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối công tác mở các lớp: Đối tượng kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ cơ sở, các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo đối tượng quy định và các lớp chuyên đề.
       - Thực hiện báo cáo định kỳ, các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.
       - Hoàn thành các công việc khác do Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối giao.
2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự: