BAN TỔ CHỨC ĐẢNG ỦY KHỐI

1. Về chức năng, nhiệm vụ:
       - Ban Tổ chức Đảng ủy là cơ quan tham m¬ưu của Đảng ủy Khối mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ Khối, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tỉnh và của Cơ quan Đảng ủy Khối. 
       - Chủ trì hoặc phối hợp với các ban của Đảng ủy Khối nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương, chính sách và các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chương trình, đề án, sơ tổng kết các lĩnh vực nêu trên của Ban Chấp hành  Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
       - Hướng dẫn kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng đảng, việc thi hành điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ Khối.
       - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
       - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy.
       - Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ chức, cán bộ, giúp Ban Thường vụ đánh giá, nhận xét cán bộ trong Đảng bộ Khối.
       - Chủ trì, phối hợp với các ban của Đảng ủy Khối tham mưu cho Ban Thường vụ công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách hàng năm của Đảng bộ Khối.
       - Giải quyết kịp thời, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định công tác phát triển Đảng, chuyển sinh hoạt Đảng, phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu đảng viên, công tác thống kê của Đảng, quản lý đảng tịch, xóa tên đảng viên vi phạm.
       - Tham mư¬u Ban Thư¬ờng vụ Đảng ủy Khối thực hiện công tác tổ chức và cán bộ: tiếp nhận, bố trí cán bộ, công tác quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dư¬ỡng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ cấp ủy cơ sở và tại Cơ quan Đảng ủy Khối, củng cố kiện toàn cấp ủy trong Đảng bộ Khối.
2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự: