VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY KHỐI

       1. Về chức năng, nhiệm vụ:
       - Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, trực tiếp là đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Thường trực Đảng ủy Khối trong việc tổ chức điều hành công việc hàng ngày của Đảng ủy Khối, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, tài chính, phục vụ các hoạt động của Cơ quan Đảng ủy Khối.
       - Giúp Thường trực Đảng ủy Khối xây dựng và theo dõi việc thực hiện các chương trình công tác toàn khoá, năm, quý, tháng, tuần của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.
       - Tổng hợp tình hình của tổ chức cơ sở đảng, kịp thời báo cáo, đề xuất với Thường trực Đảng ủy Khối về những vấn đề cần chỉ đạo cơ sở.
       - Theo dõi ghi biên bản và phục vụ các hội nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.  Lập hồ sơ lưu trữ các cuộc hội nghị theo đúng quy định.
       - Tổng hợp tình hình tuần, thông qua Thường trực Đảng ủy Khối và phản ánh tình hình về Văn phòng Tỉnh uỷ theo quy định.
       - Dự thảo, chỉnh lý các văn bản của Đảng ủy Khối; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ phận làm tốt công tác phát hành các văn bản, đảm bảo chính xác, kịp thời đến tổ chức cơ sở đảng.
       - Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ phận chuyên môn giúp Đảng ủy Khối tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành. Phục vụ tốt các hội nghị, các lớp học, các cuộc họp khác của Đảng ủy Khối.
       - Thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ: Công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ quan đam bảo đúng quy định, nguyên tắc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện chế độ tài chính công khai đúng quy định của Đảng và Nhà nước.
       - Phối hợp các ban, bộ phận Đảng ủy Khối thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc; tổ chức công tác bảo vệ, công tác tự vệ, công tác phòng chống chữa cháy trong Cơ quan Đảng ủy Khối theo quy định; đôn đốc, theo dõi giờ làm việc của cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan. Thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh trong Cơ quan Đảng ủy Khối.
       2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự: