ce1bb9d-c491e1baa3ng.gifce1bb9d-te1bb95-que1bb91c.gif

ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHỐI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

1. Về chức năng, nhiệm vụ:
       - Là Cơ quan Thường trực của Ủy ban Kiểm tra, điều hành hoạt động công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra và theo chương trình, kế hoạch công tác quý, năm và đột xuất của Ủy ban Kiểm tra.
       - Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy trong việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định và các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và hướng dẫn cấp ủy tổ chức cơ sở đảng nắm vững nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để thực hiện đúng quy định của Điều Lệ Đảng. Tăng cường chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra triển khai toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ cấp ủy giao theo từng thời gian.
       - Chuẩn bị các văn bản, quyết định về lĩnh vực công tác kiểm tra, giám sát thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối ký, phối hợp các ban, bộ phận của Đảng ủy Khối, mở các lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.
       - Tổng hợp tình hình và lập báo cáo định kỳ, đột xuất và các báo cáo chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.
       - Thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Đảng ủy Khối giao.
2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự: