ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

1. Về chức năng, nhiệm vụ:
       - Tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo và Ban Thường vụ Đoan Khối chỉ đạo các tổ chức cơ sở đoàn thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đoàn và quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
       - Tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, gắn với các nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn cấp trên. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất giữa cấp ủy tổ chức cơ sở đảng với Ban Chấp hành Đoàn Khối trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên, của Đoàn Khối ở các tổ chức cơ sở đoàn.
       - Trực tiếp chỉ đạo tổ chức cơ sở đoàn, tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối đảm bảo sự lãnh đạo, điều hành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tô chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.
       - Tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối các văn bản chỉ đạo về công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong toàn Đảng bộ Khối; thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước và Thường trực Đảng ủy Khối về nguyên tắc thu, chi, quản lý sử dụng các nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước cấp, các nguồn tài chính, vật chất huy động của đoàn viên thanh niên, của các tổ chức, cá nhân đóng góp để phục vụ hoạt động đoàn và phong trào thanh niên.
       - Thực hiện một số công tác đột xuất theo chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.
2. Về tổ chức bộ máy, nhân sự: