Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Sở Khoa học và

Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ

11 Tháng Chín 2022
Điều 30- Điều lệ Đảng: Kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; Tổ chức đảng phải tiến hành công tác kiểm tra, giám sát. Tổ chức đảng và đảng viên chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực tiễn trải qua quá trình lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định kiểm tra, giám sát là những chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra; lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo.
 
Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ được thành lập ngày 28/2/2019 theo Quyết định số 1316-QĐ/ĐUK ngày 28/2/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (nay là Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) trên cơ sở Chi bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Sở hiện có 46 đảng viên (43 đảng viên chính  thức 3 đảng viên dự bị) đang sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ là tổ chức đảng hoạt động theo Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp; Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 quy định chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau khi thành lập Đảng ủy Sở luôn xác định công tác Kiểm tra giám sát là một trong những nội dung quan trọng cần ưu tiên triển khai thực hiện nhằm góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh trong toàn Đảng bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu xây dựng Chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa và hàng năm phổ biến đến các chi bộ trực thuộc để các chi bộ xây dựng nội dung chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể sát với tình hình thực tế của từng chi bộ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng ủy Sở đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo quy định tại Điều 30,32 Điều lệ Đảng; bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ và phương hướng công tác hàng năm của Sở và các đơn vị trực thuộc. Xây dựng Chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát với các nội dung trong tâm, trọng điểm sát với tình hình thực tiễn của Sở và các đươn vị trực thuộc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát góp phần chung vào việc hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đại hội lần thứ VIII Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ lần thứ XVI đã đề ra.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được cũng phải nhìn nhận một cách thẳng thắn, trung thực về công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ vẫn còn những tồn tại, những hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến.
Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại và triển khai tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trong thời gian đến, cần tập trung nghiên cứu thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng về công tác kiểm tra giám sát nhất là đảng viên trong cấp ủy, đảng viên là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc; triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách HCM.

2. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng ủy cấp trên về kiểm tra giám sát [1]. Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc định kỳ hàng năm phải xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát sát với tình hình thực tế của chi bộ để triển khai thực hiện có hiệu quả, phân công đảng viên phụ trách công tác kiểm tra giám sát của chi bộ có đủ trình độ, đạo đức và năng lực.

3. Triển khai thực hiện Công tác kiểm tra giám sát tại Đảng bộ đảm bảo hiệu quả thiết thực: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong đảng bộ, nhất là những đảng viên trong cấp ủy, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo.

4. Đổi mới phương thức kiểm tra giám sát, tham mưu triển khai thực hiện toàn diện công tác kiểm tra giám sát trên các mặt (tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm…) theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; tăng cường kiểm tra giám sát đảng viên thông qua việc thực hiện nghiêm quy định số 13-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị quy định trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

5. Các đảng viên thực hiện công tác kiểm tra giám sát phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị nỗ lực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát của Đảng, nắm bắt những hướng dẫn, những quy định của Đảng về Công tác kiểm tra giám sát; tạo điều kiện để đảng viên thực hiện công tác kiểm tra giám sát được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra giám sát do Đảng ủy cấp trên tổ chức,

6. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

7. Chỉ đạo chính quyền đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với cải tiến lề lối, phong cách làm việc, thường xuyên sơ, tổng kết kịp thời nhằm phát hiện, nhận biết ưu điểm để biểu dương nhân rộng điển hình, xử lý nghiêm minh những vi phạm đến mức phải xử lý, có như vậy công tác kiểm tra, giám sat của Đảng mới đạt chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã  và đang góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát trong thời gian đến sẽ góp phần tích cực vào việc ngăn chặn, phòng ngừa và hạn chế sự suy thoài về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các hành vi tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngay từ lúc mới manh nha hình thành nhất là các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống góp phần vào việc xây dựng Đảng bộ Sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 Phan Hồng Trường – Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai