Nội dung câu hỏi

Các câu hỏi đã được trả lời

Bạn Võ Hạnh Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Hợp đồng lao động là gì? Các hình thức hợp đồng lao động?

Nội dung trả lời: Trả lời:
      * Hợp đồng lao động (Điều 15, BLLĐ 2012): Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
      * Có hai hình thức hợp đồng lao động được quy định tại Điều 16, BLLĐ 2012:
            1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
            2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Xem chi tiết công văn trả lời:

Công văn số 10389/BNN-TY ngày 23/12/2015, trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Gia Lai

Nội dung trả lời: Đối với chính sách hỗ trợ dịch bệnh: Quy định phải công bố dịch bệnh mới được hưởng chính sách hỗ trợ, để khôi phục sản xuất là chưa phù hợp, vì một số loại hình như dịch bệnh... kết thúc rất nhanh; nếu công bố dịch mới được hỗ trợ sẽ không kịp thời giúp nhân dân ốn định đời sống và sản xuất. Cho nên, đề nghị Bộ tham mưu với Thủ tướng Chỉnh phủ cho phép hỗ trợ khi dịch bệnh xảy ra sao cho phù hợp với Luật phòng, chống thiên tai năm 2013 và phát luật về thủy; đề nghị nâng mức hỗ trợ của Trung ương lên 90% mức thiệt hại (hiện tại là 80%) vì các tỉnh Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. 

Xem chi tiết công văn trả lời: