KẾ HOẠCH SỐ 14-KH/ĐUK

22 Tháng Ba 2021
icon-moi.gif
KẾ HOẠCH
Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 cùa Bộ Chính trị về tiếp
tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

unnamed.png