Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”

Phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”

27 Tháng Bảy 2023
    
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định số 429/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030”.

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, tổng kinh phí triển khai thực hiện Đề án là 3.896,76 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư công 2.729,92 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.116,84 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp khác là 50 tỷ đồng. Việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” sẽ góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Gia Lai hiện đại, đồng bộ đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; tập trung nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

z4405224525347-1b8a08531db7b43f12efb4de7ec7598f-1607.jpg
Việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030” góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Gia Lai hiện đại, đồng bộ đảm bảo mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe liên tục và toàn diện. Ảnh: Như Nguyện

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai thực hiện Đề án sẽ huy động nguồn lực tập trung đầu tư nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ y tế, phát triển y tế chuyên sâu đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân trong địa bàn tỉnh, tỉnh lân cận và khách du lịch. Đảm bảo người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới và đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các sở ngành liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu thấy sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung những nội dung của hoạt động, kinh phí trong Đề án, Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Như Nguyện - Nguồn: baogialai.com.vn