Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đoàn khối > VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN

VAI TRÒ CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

03 Tháng Chín 2019
Những năm qua Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng,

với dân tộc, là lực lượng xung kích, sẵn sàng đón nhận mọi nhiệm vụ khó khăn, gian khổ; thực sự là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên toàn Khối; là đội dự bị tin cậy của Đảng.

Trong giai đoạn hiện nay, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đang hăng hái thi đua học tập, lao động sáng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức, khoa học và công nghệ, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào hành động cách mạng của mình, Đoàn Khối luôn khẳng định là lực lượng hùng hậu, đội quân xung kích cách mạng góp phần xứng đáng vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới tỉnh nhà, tô thắm truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

image001.jpg

Tiếp nối truyền thống hào hùng của cha anh đi trước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, trong những năm qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Khối đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Nhiều nhân tố mới, điển hình thanh niên tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được phát  hiện, tôn vinh, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên trong thời kỳ mới. Đoàn Khối tiếp tục có bước phát triển, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm với đoàn viên, thanh niên và có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của toàn Khối.

Hiện nay, Đoàn Khối có 91 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc với 4.215 đoàn viên và trên 400 thanh niên. Trong bối cảnh cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh đang ra sức đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tuổi trẻ toàn Khối nhận thức sâu sắc rằng những yêu cầu của tình hình mới không chỉ đem đến cơ hội, thời cơ và thuận lợi, mà còn có nhiều khó khăn và thách thức đối với đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, Đoàn Khối phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn để tiếp tục phát huy vai trò của mình đối với đoàn viên, thanh niên, với sự phát triển chung của tỉnh. Trong thời gian tới, Đoàn Khối xác định một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên sống có lý tưởng cách mạng, có niềm tin và hoài bão, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và Đoàn Khối tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, nhất là trên internet, mạng xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên. Duy trì hiệu quả fanpage của các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc và Đoàn Khối về tuyên truyền, giới thiệu các tin tốt, câu chuyện đẹp, gương “người tốt, việc tốt” góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, những tấm gương tiêu biểu trong đoàn viên, thanh niên và trong cộng đồng.

Hai là, tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của của đoàn viên, thanh niên trong Khối. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” phù hợp với các đối tượng thanh niên trong Khối.

Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt 3 chương trình đồng hành với thanh niên: “Đồng hành với thanh niên trong học tập”; “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” để chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần phát triển thanh niên toàn diện, khẳng định vai trò của Đoàn trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Ba là, chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động. Trong công tác xây dựng Đoàn, chất lượng cán bộ đoàn là trọng tâm, nâng cao chất lượng cơ sở đoàn là đột phá. Phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với hình thức phù hợp.

Thực hiện tốt chủ trương xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”, chủ động nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên; chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; chủ động tham mưu với Đảng, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. 

Vấn đề thứ tư, triển khai đồng bộ, toàn diện và có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; tham gia tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tai nạn thương tích và bạo hành, xâm hại trẻ em. Tập trung huy động nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Năm là, đẩy mạnh việc nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; đồng hành cùng sự phát triển doanh nghiệp. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các vấn đề quốc tế, toàn cầu có liên quan cho đoàn viên, thanh niên trong Khối.

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các nhiệm vụ và giải pháp trên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, Đoàn Khối sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình đối với đoàn viên, thanh niên, với Đảng và nhân dân; xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
                                                                                                                                                     Bùi Duy Toàn