Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy

Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy tổ chức cơ sở đảng

03 Tháng Chín 2019
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai được hợp nhất từ Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh (theo Quyết định số 1300-QĐ/TU, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); hiện có 128 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 49 đảng bộ, 79 chi bộ cơ sở thuộc các loại hình tổ chức đảng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, với 4.537 đảng viên.
Đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được đào tạo cơ bản về chuyên môn, lý luận chính trị; nhiều đồng chí có quá trình cống hiến, trải nghiệm qua thực tiễn công tác, làm việc, lao động, gắn bó, đồng hành, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Khối, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Trong điều kiện hiện nay, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể của Đảng bộ Khối phải tiếp tục được đẩy mạnh, nâng tầm, trong đó đòi hỏi vai trò tham mưu ngày càng tích cực, hiệu quả của các ban xây dựng Đảng nói chung, của Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy TCCSĐ nói riêng rất quan trọng.
Thực hiện Quyết định số 1300-QĐ/TU, ngày 27/2/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Đảng ủy đã cùng các ban tích cực tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối tập trung chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Đảng bộ diễn ra bình thường, liên tục theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Trên cơ sở đó, các cấp ủy TCCSĐ chủ động phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.
Bác Hồ kính yêu đã chỉ rõ “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt giúp cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng…”. Thực hiện lời dạy của Bác, Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy TCCSĐ trong Đảng bộ Khối luôn coi trọng xây dựng môi trường tập thể đoàn kết, chăm lo đổi mới phong cách, lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, tổng hợp, phục vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và từng TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Vì vậy, trong điều kiện hợp nhất, triển khai thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn nhất định, nhưng nhìn chung tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy TCCSĐ đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được những kết quả nhất định.
Công tác tham mưu, thực hiện đổi mới các lĩnh vực công nghệ thông tin, hành chính, lưu trữ, tài chính đảng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý, gửi nhận văn bản được triển khai đồng bộ tại Cơ quan, các ban Đảng ủy Khối; thiết lập và kết nối hộp thư điện tử công vụ đến tất cả các TCCSĐ. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát chuyên môn và đôn đốc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của các TCCSĐ để nắm bắt, tổng hợp thông tin phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Đáng chú ý, Văn phòng Đảng ủy Khối đã xây dựng nội dung, tố chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cho hơn 260 cán bộ là lãnh đạo, cấp ủy phụ trách và cán bộ trực tiếp làm công tác văn phòng các TCCSĐ vào đầu tháng 8 năm 2019. Trong công tác tham mưu, tổng hợp, văn thư - lưu trữ  đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện đúng Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng. Tham mưu tiếp nhận, chuyển xử lý và theo dõi việc giải quyết đơn thư chặt chẽ, kịp thời…
image001.jpg
                  Hội nghị tập huấn công tác văn phòng cấp ủy TCCSĐ
                                                          Ảnh: Hoàng Thế Vinh

Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ cấp ủy giao, đòi hỏi công tác tham mưu, tổng hợp, phục vụ của Văn phòng Đảng ủy Khối và công tác văn phòng cấp ủy TCCSĐ cần nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện hiện nay. Mỗi cán bộ, nhân viên làm công tác văn phòng cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, tâm huyết, làm việc với tinh thần nhiệt tình, khoa học, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; luôn có tinh thần đổi mới, phối hợp tốt trong tham mưu, phục vụ Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và các cấp ủy TCCSĐ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 2 (khóa VII) về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Văn phòng cùng các ban chuyên trách Đảng ủy Khối và cán bộ làm công tác văn phòng cơ sở tích cực triển khai có hiệu quả công tác tham mưu chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở, tiến đến Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt đẹp, theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                                                                    Lê Văn Nam - UVBTV, Chánh Văn phòng
                                                                                              Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh