Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo,

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, tình hình cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy khối trong thời gian đến

28 Tháng Mười 2022
   
Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 113 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 50 đảng bộ cơ sở và 63 chi bộ cơ sở, với tổng số 4.899 đảng viên (trong đó, chính thức: 4.692, dự bị: 207); có 05 loại hình TCCSĐ gồm: Cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn Điều lệ, doanh nghiệp Nhà nước sở hữu từ 50% vốn Điều lệ trở xuống và doanh nghiệp tư nhân; trong đó, có 62 TCCSĐ trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập và 51 TCCSĐ trong các doanh nghiệp. Trước thực tế, số lượng TCCSĐ và đảng viên đông, nhiều loại hình nên việc xác định rõ vị trí, vai trò của công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng mang một ý nghĩa hết sức rất quan trọng.

Trong thời gian qua, công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở của Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, chất lượng thông tin được nâng cao, việc nắm bắt tình hình cơ sở được thực hiện kịp thời qua nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú, chất lượng thông tin ngày càng sâu hơn, sát với tình hình  ở cơ sở. Ở các kỳ hội nghị của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đều dành thời gian lắng nghe báo cáo, tình hình những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy TCCSĐ để tập trung thảo luận các nội dung có trọng tâm, trọng điểm nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao, phát huy được trí tuệ của tập thể trong công tác lãnh đạo trên các lĩnh vực công tác của Đảng bộ Khối. Mặt khác, thông qua việc duy trì đều đặn tổ chức giao ban định kỳ hằng tháng với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối; việc triển khai làm việc với các cấp ủy TCCSĐ, đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành dự sinh hoạt chi bộ ở các TCCSĐ đã giúp Đảng ủy Khối kịp thời nghe phản ánh các thông tin, tình hình hoạt động của TCCSĐ với các nội dung, vấn đề cần xem xét, giải quyết theo những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở.

Đặc biệt, Đảng ủy Khối luôn luôn lắng nghe, tìm hiểu và trao đổi cùng với các sở, ban, ngành của tỉnh và các cấp ủy, TCCSĐ để tăng cường cơ chế phản hồi thông tin, tình hình hoạt động ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ hai chiều giữa Đảng ủy Khối với cơ sở, giữa Đảng ủy Khối với các sở ban ngành của tỉnh, qua đó tổng hợp được nhiều nội dung phản ánh có tính thời sự, nhạy cảm và có tác động đến cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như đời sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối để Đảng ủy Khối đề xuất, kiến nghị với Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở ban ngành của tỉnh, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, xử lý kịp thời. Những nội dung

phản ánh cơ bản sát với tình hình thực tiễn và đã trở thành một kênh thông tin quan trọng góp phần giúp Đảng ủy Khối kịp thời có những định hướng, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với  tình hình thực tế ở cơ sở góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nói riêng.

Picture1.jpg
Ảnh: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai


Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, không trực tiếp quản lý toàn diện hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và số lượng TCCSĐ trực thuộc nhiều, đảng viên đông, nhiều loại hình nên việc nắm bắt tình hình, thông tin để lãnh đạo, chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn nhất định; công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở của các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối đôi lúc chưa theo kịp với yêu cầu; việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin “nóng”, bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở các cấp ủy, TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn hạn chế; sự phối hợp trao đổi thông tin có liên quan đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc giữa các sở, ban ngành của tỉnh với Đảng ủy Khối có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ; nhiều vấn đề bức xúc phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh. Chất lượng thông tin phản ánh, tình hình ở cơ sở nhiều khi dựa trên thông tin mà các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu…

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong thời gian đến, Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất: Cần quán triệt thống nhất nhận thức và triển khai thực hiện từ Đảng ủy Khối đến các cấp ủy, TCCSĐ về vai trò và tầm quan trọng của công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt thông tin, tình hình phải bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở, hướng tới từng đối tượng cụ thể gắn với các sự kiện và nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng từng cấp ủy, TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... Coi trọng công tác đối thoại trực tiếp và giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng ủy Khối.

Thứ hai: Tăng cường công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối, các sở ban ngành của tỉnh, các cấp ủy, TCCSĐ và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở nhất là kịp thời tiếp cận, tập hợp, phản ánh thông tin, tình hình của cấp ủy, TCCSĐ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, TCCSĐ lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động nắm thông tin, phân tích, đánh giá, phản ánh các vấn đề bức xúc phát sinh ở cơ sở kịp thời thông tin về Đảng ủy Khối.

Thứ ba: Thường xuyên rà soát, bổ sung và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện công tác nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở được kịp thời, đồng thời phải xác định nội dung thông tin, tình hình ở cơ sở bảo đảm khách quan, trung thực góp phần tăng hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối.

Thứ tư: Việc nắm bắt thông tin, tình hình ở cơ sở phải được thực hiện thường xuyên, nề nếp thông qua hội nghị giao ban định kỳ, qua các buổi làm việc, dự sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, báo cáo định kỳ, từ các phương tiện thông tin đại chúng cũng như xây dựng đầu mối nắm bắt, cung cấp thông tin ở các cấp ủy, TCCSĐ; mở chuyên mục thu thập ý kiến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Khối trên Website Đảng bộ Khối; thông qua các nhóm trực tuyến trên mạng xã hội (Facebook, Zalo…)…

Thứ năm: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng báo cáo viên, đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối. Tổ chức tốt việc nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo, phản ánh ý kiến, kiến nghị từ cơ sở về Đảng ủy Khối. Đồng thời, thường xuyên đôn đốc, theo dõi và nắm tình hình, kết quả giải quyết, xử lý thông tin, tình hình ở cơ sở.