Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUA

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI

27 Tháng Bảy 2020
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là mô hình tổ chức đảng mang tính đặc thù, hiện nay có 125 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm: 49 đảng bộ, 76 chi bộ cơ sở; có 5 loại hình TCCSĐ (loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp cổ phần Nhà nước nắm cổ phần chi phối, doanh nghiệp cổ phần Nhà nước không nắm cổ phần chi phối và doanh nghiệp tư nhân). Tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ là 4.857 đảng viên (chính thức 4.615 đồng chí, dự bị 242; nữ 1.689; dân tộc 227; tôn giáo 28 đồng chí); trong đó có 2.245 đảng viên sinh hoạt ở các đảng bộ, chi bộ các cơ quan đảng, Mặt trận, đoàn thể, sở, ban, ngành tỉnh; 565 đảng viên sinh hoạt ở các đảng bộ, chi bộ các đơn vị sự nghiệp và 2.047 đảng viên sinh hoạt ở các đảng bộ, chi bộ doanh nghiệp.
Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối và các TCCSĐ trực thuộc luôn chú trọng đến công tác phát triển đảng, xem đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ và chất lượng đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.
image001.jpg
Ảnh TL
Quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội đảng các cấp và đặc điểm tình hình của Đảng bộ Khối, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, chỉ đạo TCCSĐ xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu nâng cao chất lượng đảng viên theo tinh thần hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương; làm tốt khâu tạo nguồn, phát triển đảng viên, đảm bảo số lượng và chất lượng, chú trọng phát triển đảng viên trong lực lượng đoàn viên thanh niên, nữ, người dân tộc thiểu số, học sinh các trường chuyên nghiệp của tỉnh và các doanh nghiệp, nhằm bổ sung nguồn đảng viên trẻ cho Đảng. Các cấp ủy TCCSĐ tiến hành khảo sát nắm chắc nguồn phát triển đảng viên, phân công các tổ chức đoàn thể và các đồng chí đảng viên trong chi bộ có trách nhiệm theo dõi giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Trên cơ sở kế hoạch tạo nguồn của các TCCSĐ, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã mở được 24 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.770 đối tượng Đảng (trong đó có 998 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên). Bên cạnh đó, Đảng uỷ Khối thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các đồng chí là cấp ủy viên cơ sở, trong đó quan tâm hướng dẫn trình tự, thủ tục công tác kết nạp đảng viên; tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; ban hành quy trình, quy định về trình tự, thủ tục công tác kết nạp đảng viên và hướng dẫn các cấp ủy đảng thực hiện quy trình công tác phát triển đảng viên đảm bảo tiêu chuẩn, quy định của Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ kết nạp được 1.297 đảng viên (đạt tỷ lệ 5,5% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đầu nhiệm kỳ), trong đó số lượng và chất lượng đảng viên mới kết nạp được nâng lên rõ rệt, nhất là về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ (hầu hết số đảng viên mới kết nạp có trình độ đại học trở lên), số đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên chiếm tỷ lệ cao.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đúng mức đến công tác phát triển đảng viên; việc tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về công tác phát triển đảng viên chưa thường xuyên; chưa coi trọng công tác tạo nguồn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có nơi số lượng quần chúng đông nhưng đưa vào nguồn để phát triển đảng viên ít; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; công tác xác minh lý lịch người xin vào Đảng một số nơi còn lúng túng, một số cấp uỷ không trực tiếp đi thẩm tra xác minh, nên có trường hợp để kéo dài nhiều năm mới hoàn thành hồ sơ; thủ tục thực hiện công tác kết nạp đảng viên một số TCCSĐ thực hiện chưa đúng theo quy định của Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy Khối nên phải làm đi làm lại nhiều lần.
Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối, trong nhiệm kỳ tới cần chú trọng thực hiện tốt một số giải pháp như sau:
Một là, cấp ủy, TCCSĐ nhận thức rõ về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, coi trọng số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Đảng phải bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong công tác tạo nguồn cần tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, xác định mục tiêu lý tưởng cho quần chúng, đặc biệt là đội ngũ đoàn viên thanh niên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng cho quần chúng ưu tú động cơ phấn đấu trong sáng và tự nguyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hai là, các cấp uỷ TCCSĐ tiếp tục rà soát nguồn trong cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ, phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức đoàn thể, đảng viên theo dõi và giúp đỡ quần chúng ưu tú. Trong kế hoạch phải xác định cụ thể về tiêu chuẩn, số lượng, thời gian theo dõi quần chúng, để có hướng bồi dưỡng; định kỳ cấp uỷ làm việc với tổ chức đoàn thể, đảng viên được phân công giúp đỡ để nghe nhận xét đánh giá đối với quần chúng ưu tú, kịp thời bổ sung những quần chúng thực sự ưu tú vào nguồn và đưa ra khỏi nguồn những quần chúng không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.
Ba là, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cấp ủy cơ sở với các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối trong công tác phát triển đảng viên, nhất là phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối về nghiệp vụ công tác phát triển đảng viên. Thực hiện tốt các quy trình, thủ tục công tác kết nạp đảng viên do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành. Quan tâm phát triển đảng ở những TCCSĐ có nguồn, nhất là trong các doanh nghiệp, lực lượng học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp của tỉnh. Công tác phát triển đảng viên (đối với những TCCSĐ có nguồn) phải được xem là một trong những tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
Bốn là, trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ thường kỳ khi kiểm điểm, đánh giá công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ thì công tác phát triển đảng phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên; căn cứ vào số lượng quần chúng ưu tú và yêu cầu công tác phát triển đảng viên, định kỳ hàng năm chi bộ, đảng bộ cơ sở ban hành nghị quyết chuyên đề để bàn các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên.
Năm là, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là tổ chức đoàn thanh niên trong việc công tác phát triển đảng viên. Phát động các phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, qua đó lựa chọn đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu cho chi bộ đảng; tăng cường tổ chức các hoạt động tọa đàm, đối thoại theo chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; định kỳ ban chấp hành đoàn ở cơ sở chủ động làm việc với cấp uỷ để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, nhận xét đánh giá quần chúng ưu tú để cấp uỷ theo dõi, lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên./.
                                                                                  Hứa Thị Phương - Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.