Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ TRONG ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH

05 Tháng Chín 2019
Sinh hoạt chi bộ là một trong những nội dung cơ bản của công tác xây dựng đảng, là cơ sở cho sự tồn tại và phát triển của đảng, là chế độ được quy định rõ trong Điều lệ Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng, trình độ mỗi đảng viên và là cơ sở để phát huy dân chủ trong Đảng. Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngưng hoạt động. Chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở đảng (49 đảng bộ và 79 chi bộ cơ sở), có 293 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng bộ bộ phận với 4.530 đảng viên.
Thời gian qua, sinh hoạt các chi bộ đã được thực hiện nghiêm túc, chế độ sinh hoạt đúng định kỳ hằng tháng theo quy định Điều lệ Đảng. Công tác chuẩn bị, trình tự các bước, thời gian và nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ tương đối tốt, chủ trì hội nghị chi bộ gợi ý để đảng viên tham gia, thực hiện phê bình và tự phê bình; tỷ lệ đảng viên dự các kỳ họp đa số đạt 85% trở lên; ngoài sinh hoạt định kỳ, hàng quý cấp ủy phân công đảng viên xây dựng các chuyên đề để sinh hoạt phù hợp, đúng với chỉ đạo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và xuất phát từ nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn những hạn chế, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa có chiều sâu; tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình của một ít đảng viên trong chi bộ còn biểu hiện thiếu sự chân thành cởi mở trong góp ý phê bình; một số đảng viên khi tham gia đóng góp ý kiến có nội dung chưa thiết thực, chưa có chiều sâu, chưa có nhiều ý kiến hay, ý thức trách nhiệm đối với tập thể, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình chưa cao, còn biểu hiện ngại va chạm, sợ mất lòng; có ý kiến bàn bạc thảo luận nêu quá nhiều về nội dung công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sinh hoạt chuyên đề còn ít; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt có kỳ chưa đạt 85%...
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, sinh hoạt chi bộ ở trong Đảng bộ Khối trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp sau đây:
 Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng sinh hoạt chi bộ, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cho đảng viên trong chi bộ nắm vững nội dung, yêu cầu nêu trong Chỉ thị Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức thực hiện đạt kết quả. 
Hai là, nâng cao trách nhiệm của tập thể chi ủy, bí thư chi bộ phải thực hiện nghiêm túc nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt định kỳ, đúng trọng tâm, có chất lượng đảm bảo trình tự, nội dung, thời gian sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ tổ chức họp chi ủy, mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dự họp để tham gia góp ý nội dung trình ra hội nghị chi bộ; sau họp chi ủy, thông báo nội dung, thời gian, địa điểm, gửi tài liệu trước cho đảng viên, để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu. Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể cần thiết liên quan đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, đoàn thể của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chi bộ để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp khắc phục. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên có mặt hạn chế, khuyết điểm.
Ba là, trong sinh hoạt đảng viên phải nắm vững nội dung, chương trình của một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề để có cơ sở giám sát vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ; đảng viên khi tham gia phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và góp ý phê bình đối với đảng viên trong chi bộ phải trung thực, thẳng thắn trên tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tuyệt đối không lợi dụng phê bình để bôi nhọ, nói xấu, làm giảm uy tín của các cá nhân; không lồng ý kiến cá nhân để dẫn dắt cuộc họp theo hướng có lợi cho riêng mình; không tham gia, thảo luận quá nhiều về công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà không thảo luận về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể (trừ sinh hoạt chuyên đề).
Bốn là, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, yếu tố đầu tiên đó là chất lượng của đội ngũ cấp ủy viên, nhất là bí thư chi bộ; bí thư chi bộ phải thể hiện được vị trí, vai trò của mình, dành thời gian cho công tác chi bộ, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; bố trí lịch sinh hoạt hợp lý, cùng với tập thể cấp ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt; nêu cao trách nhiệm cá nhân, phải dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại va chạm, dám bày tỏ chính kiến, dám ủng hộ cái đúng, dám phê phán cái sai; chủ trì họp phải cương quyết, dứt khoát trong điều hành, dành thời gian để đảng viên phát biểu thể hiện chính kiến của mình, phải thật sự công tâm, khách quan, lắng nghe ý kiến, gợi ý định hướng để đảng viên tham gia thảo luận đúng trọng tâm, tạo không khí cởi mở, thân thiện, dân chủ trong Đảng.                                                                        
Năm là, xác định lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, cấp ủy phải luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp với tình hình đặc điểm của chi bộ, qua đó nhằm phát huy tính tích cực chủ động, trách nhiệm của đảng viên đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân để động viên, khuyến khích những đảng viên có thành tích xuất sắc, kịp thời nhắc nhở, phê bình đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chưa tốt. Cần chú ý phát huy trí tuệ tập thể của toàn thể đảng viên trong việc tham gia thảo luận, đề xuất những giải pháp cụ thể trong lãnh đạo cán bộ, đang viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ để thực hiện đạt hiệu quả.          
Sáu là, thường xuyên đưa nội dung về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng gắn thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, mỗi đảng viên liên hệ với nhiệm vụ được giao, đạo đức, lối sống của cá nhân, từ đó, không ngừng tu dưỡng rèn luyện nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mối đảng viên, góp phần năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.                         
Bảy là, hằng năm, chi bộ phải xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện, đồng thời báo cáo với cấp ủy cấp trên theo quy định; mỗi quý cấp ủy chi bộ cần nghiên cứu chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để sinh hoạt, phân công đảng viên xây dựng nội dung chuyên đề. Phương pháp, hình thức sinh hoạt chuyên đề cần phải đổi mới theo hướng đa dạng, phong phú, hấp dẫn, thiết thực; sinh hoạt chuyên đề cần đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp thiết thực để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đảng của chi bộ cũng như nhiệm vụ công tác chuyên môn mà chuyên đề đã đặt ra. Kết thúc mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, xét thấy cần thiết chi bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung chuyên đề đã được tổ chức sinh hoạt để tổ chức thực hiện trong thời gian tiếp theo.
Tám là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng của cấp ủy cấp trên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ, tình hình thực hiện nhiệm vụ, thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt đảng đối với cấp dưới. Cấp ủy cơ sở tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt các chi bộ, đề cao trách nhiệm các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối dự sinh hoạt với cấp ủy chi bộ, đảng bộ phụ trách để tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt chi bộ.
  Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ không chỉ để thực hiện tốt chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương mà còn là trách nhiệm trước Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong công tác xây dựng Đảng của đảng bộ, chi bộ, từng bước khắc phục sự nhàm chán, xơ cứng, nghèo nàn, bệnh hình thức trong sinh hoạt đảng.
                                                                                                    Trần Thanh Bình - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức
                                                                                                    Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh