Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo tại Chi bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

Kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo tại Chi bộ Ban quản lý khu kinh tế tỉnh

09 Tháng Mười Một 2022
   
Ngày 14/10/2022, tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra Chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự buổi kiểm tra, có đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn kiểm tra; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Như Trình - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và có các đồng chí CUV chi bộ.
 
Picture1.png
Quang cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe Nguyễn Như Trình - Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua và các ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp. Đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” mà Chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã làm và đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Chi bộ Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đột phá nhằm thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

​Chỉ đạo, phân công đảng viên xây dựng nội dung, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề hàng quý của Chi bộ bám sát Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Kế hoạch số 23-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 53-CV/BTGĐUK, ngày 12/01/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về tổ chức hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề năm 2022.

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, nhất chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, học tập và làm theo Bác, tận tâm với công việc, có tinh thần đổi mới; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Quan tâm theo dõi, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa yếu tố tích cực trong Chi bộ, cơ quan. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, CBCC trong đơn vị được nâng lên tạo sự gắn bó, đoàn kết cao là động lực quan trọng để Chi bộ thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đến.
Ái Vân – Ban Tuyên giáo Đảng ủy