Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Kiểm tra việc thực hiện công tác Tuyên giáo tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

Kiểm tra việc thực hiện công tác Tuyên giáo tại Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên

13 Tháng Mười 2022
Ngày 04/10/2022, tại Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành kiểm tra Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW). Tham dự buổi kiểm tra, có đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn kiểm tra; các đồng thành viên đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; đồng chí Trịnh Xuân Đoài - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Công ty.

 
Picture1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
 
Sau khi nghe đồng chí Trịnh Xuân Đoài - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên báo cáo tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thời gian qua và các ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp. Đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” mà Đảng ủy Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã đạt được trong thời gian qua.

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp đột phá nhằm thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/20/2021 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, Công ty. 

Chỉ đạo cấp ủy các Chi bộ trực thuộc bổ sung nội dung, phân công đảng viên xây dựng, thực hiện tốt sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ theo Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và Kế hoạch số 23-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tại Công văn số 53-CV/BTGĐUK, ngày 12/01/2022 về tổ chức hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sinh hoạt chuyên đề năm 2022.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ trực thuộc gắn với trách nhiệm cấp ủy, nhất là người đứng đầu nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng, học tập và làm theo Bác, tận tâm với công việc, tâm huyết với Công ty, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới; nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng; kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo đi đôi thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Quan tâm theo dõi, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa yếu tố tích cực trong Đảng bộ và Công ty. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, CBCNV trong doanh nghiệp được nâng lên, tạo sự gắn bó, đoàn kết cao là động lực quan trọng để Đảng ủy và Công ty thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đến.
                                            Ái Vân - BTG Đảng uỷ Khối