Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

17 Tháng Tư 2023
    
Sáng 17-4, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I-2023.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 đảng viên mới của 44 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối.

z4272056905935-33bc2ba84686ec4c3d52a8eb9c9a2476-7893.jpg
Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Trần Dung
 

Từ ngày 17 đến ngày 24-4, học viên sẽ được các báo cáo viên của Đảng ủy Khối truyền đạt các chuyên đề gồm: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ làm bài thu hoạch; những học viên xếp loại đạt yêu cầu sẽ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp học.

Trần Dung - Nguồn: baogialai.com.vn