Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Giải pháp nâng cao chất lượng nắm bắt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động

Giải pháp nâng cao chất lượng nắm bắt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ khối hiên nay

20 Tháng Ba 2023
   
Công tác tư tưởng của Đảng bao gồm ba bộ phận chủ yếu đó là công tác lý luận; công tác tuyên truyền và cổ động; công tác văn hóa - văn nghệ. Công tác lý luận là trách nhiệm và hoạt động của toàn Đảng, chủ yếu thuộc về cấp chiến lược. Tại các tổ chức cơ sở đảng, công tác tuyên truyền và cổ động, giữ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, có nhiệm vụ truyền bá rộng rãi, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của nhân dân, đấu tranh chống các thế lực phản động trên mặt trận tư tưởng.

Trong thời gian qua Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai (Đảng ủy Khối) luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội và trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối kịp thời ban hành kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, xác định rõ nhiệm vụ của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời, tổ chức hội nghị tập trung, kết hợp trực tuyến kết nối từ Trung ương, Tỉnh, Đảng ủy Khối đến cơ sở, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống; chất lượng học tập, quán triệt được nâng lên, tiết kiệm thời gian, kinh phí. Việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả rõ nét. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được đổi mới cả về nội dung và phương pháp, chất lượng không ngừng được nâng lên; từng bước khắc phục tình trạng lười học, ngại học lý luận chính trị. Việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã góp phần tích cực nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhất là trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, trước những tác động của kinh tế thị trường, sự bùng nổ thông tin, nhất là mạng xã hội cùng với hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi; công tác tư tưởng của cấp ủy, tổ chức đảng còn bộc lộ một số hạn chế; việc nắm bắt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; công tác theo dõi, nắm bắt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận, tâm trạng xã hội có lúc chưa kịp thời, thiếu chiều sâu; đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin tiêu cực, lệch lạc có mặt còn lúng túng, thiếu sắc bén; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi chưa thực chất; trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, người đứng đầu chưa tốt…

2.jpg
1.jpg
Hình ảnh hoạt động công tác tư tương của Đảng ủy Khối

Dự báo công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác tư tưởng phải có nhiều đổi mới, đột phá, tính chiến đấu cao mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Với phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị làm công tác tuyên truyền”. Do đó, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Thứ nhất, các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp là người đứng đầu phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, thực hiện tốt phương châm: “Toàn Đảng làm công tác tư tưởng”. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu và từng thành viên đối với công tác tư tưởng của Đảng; phải chủ động nắm bắt diễn biến tình hình, những vấn đề mới đang đặt ra liên quan đến đất nước và địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.      

Thứ hai, công tác tư tưởng là nhiệm vụ trong tâm của chi bộ, đảng bộ và cả hệ thống chính trị, trong đó cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy là cơ quan tham mưu trực tiếp cho chi bộ, đảng bộ trên mặt trận tư tưởng. Do đó, cần đổi mới công tác tư tưởng theo hướng “tích cực, chủ động, gắn lý luận với thực tiễn”, tăng cường “nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện.  

Thứ ba, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên mặt trận tư tưởng. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực tham gia làm công tác tư tưởng; nâng cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thứ tư, đổi mới hình thức, cách thức tiến hành công tác tư tưởng, phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiến hành đồng thời công tác chính trị tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng; thông tin kịp thời để định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong toàn xã hội.

Thứ năm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng; tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho công tác tư tưởng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt trong bối cảnh các mạng xã hội, diễn đàn trên internet đã phát triển không ngừng, gắn kết sâu rộng vào đời sống, sinh hoạt hàng ngày của tất cả các tổ chức và cá nhân, phạm vi tuyên truyền, thông tin cả trong và ngoài nước, cả bằng tiếng Việt và ngoại ngữ…  
Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thứ sáu, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động phải thường xuyên tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng trình độ, trí tuệ, năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị; chủ động đấu tranh chống lại các hoạt động chống phá sự nghiệp đổi mới của Đảng, của Nhà nước; phê phán những tư tưởng lệch lạc; kiên quyết bảo vệ cái đúng, lên án cái sai; phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng để vừa nâng cao nhận thức chính trị, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Phan Văn Thiện - Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối