Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

08 Tháng Ba 2023
   
Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nghị quyết đã đánh giá toàn diện, cụ thể về những ưu điểm, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong thời gian qua; tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng ta, đề ra các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ Chính trị và các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Picture6.jpgQuang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề ghép giữa Chi bộ 2, Báo Gia Lai
với Chi bộ Phòng Văn Hóa TP. Pleiku
 
Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trong nhóm nhiệm vụ, giải pháp về củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; vai trò của chi bộ cũng như ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối luôn quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo quy định của Đảng, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối như: Kịp thời cụ thể hoá chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm quy chế làm việc; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt tại các chi bộ, phát hành bản tin sinh hoạt nội bộ Đảng bộ Khối; làm việc với cấp ủy tổ chức cơ sở đảng để nắm tình hình, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Cùng với việc duy trì sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về nâng cao chất lượng công tác chuyên môn; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh; cải cách hành chính;.... cũng được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm triển khai thực hiện tốt.

Picture7.jpgQuang cảnh buổi Tọa đàm “Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng
và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vũng mạnh”
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn một số hạn chế sau: Chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo; chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc để triển khai thực hiện; việc duy trì chế độ sinh hoạt định kỳ ở một số chi bộ chưa đảm bảo; việc sinh hoạt chuyên đề đã được quan tâm nhưng chưa thường xuyên, nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thật sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; việc thực hiện nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các kỳ sinh hoạt của nhiều chi bộ chưa rõ nét; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số đảng viên còn hạn chế, công tác đánh giá xếp loại còn hạn chế, chưa phát huy vai trò, trách nhiệm khi tham gia sinh hoạt; việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số chi bộ chưa cụ thể, rõ ràng; phương pháp điều hành của một số bí thư chi bộ chưa khoa học, chưa sát với nội dung, chương trình đã xây dựng. 

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực của cấp uỷ, bí thư cấp uỷ ở cơ sở, bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng. Kịp thời cụ thể hoá chủ trương của cấp trên phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Cấp uỷ cấp trên trực tiếp phải nắm tình hình và phân công cấp uỷ viên phụ trách, dự sinh hoạt với tổ chức đảng ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp uỷ cấp trên trực tiếp và cấp uỷ viên được phân công phụ trách.

Thứ hai, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, khắc phục tình trạng hình thức trong đánh giá, xếp loại hằng năm. Cấp uỷ, bí thư cấp uỷ phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm và thông báo công khai theo Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia góp ý, giám sát hoạt động của chi bộ, cấp uỷ, bí thư cấp uỷ cơ sở và đảng viên.

Thứ ba, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ chi bộ.
 
Thứ tư,
 thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ theo nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu; đồng thời phê bình, xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Tăng cường hướng dẫn của cấp uỷ cấp trên đối với những nội dung mới, cần thiết cho tổ chức cơ sở đảng và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sinh hoạt chi bộ.
 
Thứ năm,
 tăng cường sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp đối với từng loại hình tổ chức đảng; thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở một số đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù; tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ đảng đối với một số chi bộ có đông đảng viên./.
 
Trần Thị Kiều - Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối