Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: 52 năm xây dựng và phát triển

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai: 52 năm xây dựng và phát triển

01 Tháng Mười Hai 2022
    

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tiền thân là Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh, được thành lập vào tháng 12/1970. Ngay sau khi thành lập, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhanh chóng ổn định, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đi vào nề nếp và phát triển đảng viên.

Từ khi thành lập đến nay, do yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng của mỗi thời kỳ, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã nhiều lần chia tách, sáp nhật, tái lập và thay đổi tên gọi. Từ năm 1970 đến tháng 11/1975 giữ nguyên tên là Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Gia Lai. Sau khi hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum được sáp nhập, ngày 12/11/1975, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai – Kon Tum đã ra Quyết định số 04-QĐ/TU về việc thành lập Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Gia Lai – Kon Tum trên cơ sở sát nhập, hợp nhất Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Gia Lai và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Quyết định số 14-QĐ/TW, ngày 20/02/1978 của Ban Bí thư  Trung ương Đảng (khoá IV), ngày 05/5/1978, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai – Kon Tum ban hành Quyết định số 23/QĐ giải thể Đảng ủy Dân Chính Đảng tỉnh Gia Lai – Kon Tum.

Tháng 8/1985, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai – Kon Tum ban hành các quyết định thành lập các đảng bộ trực thuộc tỉnh: Đảng bộ Khối dân chính đảng nội chính; Đảng bộ Khối cơ quan phân phối lưu thông và tổng hợp tỉnh; Đảng bộ Khối các cơ quan hành chính kinh tế tỉnh. Đến ngày 26/6/1987, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai – Kon Tum đã ra Quyết định số 102-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh trên cơ sở sát nhập 03 đảng bộ nói trên, gồm 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tại kỳ họp Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai – Kon Tum vào ngày 21/8/1991 và ngày 10/9/1991, đã thống nhất phương pháp tiến hành sắp xếp bộ máy, bố trí cán bộ các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở hai tỉnh.

Ngày 20/02/2005, theo chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai đã quyết định đổi tên Đảng ủy các cơ quan tỉnh Gia Lai thành Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng tỉnh Gia Lai.

Ngày 14/4/2006, theo sự chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Quyết định số 84-QĐ/TU về quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, gồm 62 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số 1.118 đảng viên.

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII), ngày 27/02/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai ban hành Quyết định số 1300-QĐ/TU về việc thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

123-gigapixel-standard-scale-4_00x-(2).jpg

Trải qua 52 xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành nhiều kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đều đánh dấu, sự trưởng thành, phát triển của Đảng bộ Khối về mọi mặt. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tiễn, song Đảng bộ Khối vẫn không ngừng phát triển. Từ ngày đầu thành lập với 07 chi bộ cơ sở và 8 đảng bộ cơ sở, với tổng số 40 chi bộ, trong đó có 15 chi bộ hành chính và 25 chi bộ sự nghiệp (trong đó Đảng bộ có 34 chi bộ từ 3 đến 15 đảng viên và 6 chi bộ từ 16 đến 30 đảng viên), đến nay Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có 114 tổ chức cơ sở đảng (50 đảng bộ cơ sở, 64 chi bộ cơ sở) với gần 4.900 đảng viên. Cơ quan chuyên trách của Đảng ủy Khối khi đó chỉ có 3 - 5 đồng chí, đến nay đã có các ban chuyên môn như: Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, UBKT, Văn phòng và Đoàn Khối với tổng số 23 cán bộ, công chức.

Cũng trong 52 năm qua, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và các cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh qua các thời kỳ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều chuyển biến tích cực, đạt chất lượng hiệu quả cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác; tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, kỷ luật của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ. Việc củng cố xây dựng tổ chức đảng được quan tâm thường xuyên; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh thành các chương trình, nghị quyết chuyên đề để tổ chức thực hiện. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét ở hầu hết các chi bộ; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên được nâng lên, hầu hết các tổ chức đảng đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp và đạt kết quả tốt, thực sự có tác dụng ngăn ngừa và giáo dục, hạn chế được những vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Các tổ chức đoàn thể được quan tâm lãnh đạo, củng cố kiện toàn về tổ chức, cán bộ; phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu; nội dung, phương thức có nhiều đổi mới, tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh. Kết quả, hằng năm số tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ luôn đảm bảo theo tỷ lệ quy định và có trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, qua đó đã góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với những thành tích và đóng góp to lớn đó, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Được Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen và Cờ thi đua xuất sắc. Nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong Khối cũng được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Phát huy thành tích và truyền thống tốt đẹp trong 52 năm xây dựng và phát triển, trước yêu cầu đổi mới của đất nước và của tỉnh Gia Lai, trước những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức mới, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Để tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các cấp ủy cơ sở và từng cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cần quyết tâm cao hơn nữa, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, Bám sát các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, nhất là trong việc lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bằng việc cụ thể hoá quan điểm, đường lối các nghị quyết của Đảng thành chương trình, kế hoạch hành động, mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết hợp chặt chẽ giữa việc lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối với lãnh đạo thông qua vai trò của cá nhân đảng viên; phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Hai là, Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng phong cách, lề lối làm việc thực sự dân chủ, sâu sát cơ sở, có chương trình, kế hoạch, trọng tâm, trọng điểm, chấp hành nghiêm quy chế làm việc; đề cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên.

Ba là, Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề, chất lượng chi bộ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7 (khóa XII); tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Khối, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng ủy Khối đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Bốn là, Tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tự kiểm tra, giám sát của cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra.

Năm là, Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, trong công tác xây dựng tổ chức đảng. Tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đúng Pháp luật và có hiệu quả. 

Sáu là, Tuyên truyền sâu rộng làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận thức đầy đủ, phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.  

Kỷ niệm 52 năm ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhìn lại chặng đường lịch sử đã đi qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối có quyền tự hào với những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước, tự hào về vùng đất Gia Lai thân yêu đang chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn những bước tiến đột phá trên con đường đổi mới và hội nhập.

                                                                                                P.H