Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai sơ kết 02 năm (2021 – 2022) các Nghị quyết Chuyê

Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp triển khai sơ kết 02 năm (2021 – 2022) các Nghị quyết Chuyên đề

17 Tháng Hai 2023
   
Ngày 13/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 69-KH/ĐUK về sơ kết 02 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK, ngày 06/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2021 – 2025.

Picture2.jpg
Ảnh: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối
cho ý kiến Kế hoạch sơ kết 02 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tổ chức đánh giá kết quả 02 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Theo đó, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện xây dựng báo cáo kết quả 02 năm (2021 - 2022) tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để đánh giá đầy đủ, khách quan về những mục tiêu, chỉ tiêu đã đạt được và chưa đạt được; nhiệm vụ, giải pháp đã triển khai; những ưu điểm, cách làm có hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại và rút ra những kinh nghiệm góp phần thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
 
Đồng thời, căn cứ kết quả 02 năm tổ chức thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có kết quả những nhiệm vụ và giải pháp, phấn đấu hàng năm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đều đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu mà các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đặt ra.
 
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy tổ chức cơ sở đảng hoàn thiện báo cáo kết quả 02 năm thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối gửi về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (thông qua Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và Đoàn Khối) trước ngày 10/3/2023.
                                                                                               Ngân Đặng