Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG

ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

03 Tháng Chín 2019
Những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đã đạt được nhiều kết quả:
  Về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Đảng ủy Khối luôn coi đây là “xương sống” của nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối; vì vậy đã kịp thời chỉ đạo nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai các chuyên đề hàng năm một cách thiết thực, hiệu quả. Về cơ bản, đến nay đã tạo được một số chuyển biến mới trong cả nhận thức và hành động, góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và toàn Đảng bộ Khối.
Công tác tuyên truyền luôn được chú trọng thực hiện tốt, trong đó nội dung tuyên truyền luôn được cập nhật theo sự chỉ đạo của cấp trên. Về hình thức tuyên truyền đã từng bước đổi mới theo hướng vừa bảo đảm nội dung, vừa phải phù hợp với tình hình cụ thể của cơ sở, như tổ chức các hội nghị chuyên đề, tọa đàm; thông qua sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Đảng bộ Khối và các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... Ngoài ra, hằng năm Đảng ủy Khối còn mời một số báo cáo viên Trung ương, chuyên gia về truyền đạt, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cập nhật kiến thức trên một số lĩnh vực khác do yêu cầu của tình hình thực tế ở cơ sở đặt ra.
Đã tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên Đảng ủy Khối đảm bảo số lượng và chất lượng; hướng dẫn cơ sở xây dựng lực lượng báo cáo viên (là cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của đảng ủy cơ sở và các bí thư chi bộ). Thường xuyên chú trọng cung cấp thông tin thời sự về kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phổ biến, quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, của ngành, lĩnh vực; tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong từng thời điểm cụ thể. Bên cạnh đó, các hội nghị báo cáo viên được tổ chức định kỳ 04 lần/năm và tổ chức bất thường khi cần thiết, qua đó góp phần tuyên truyền, hướng dẫn tuyên truyền, định hướng dư luận trong từng thời gian.
Đảng ủy Khối và các cấp ủy TCCSĐ luôn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hầu hết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đều được Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt tập trung đến cán bộ, đảng viên do báo cáo viên của Đảng ủy Khối (hoặc mời báo cáo viên cấp trên) truyền đạt. Đối với các lớp tổ chức tại cơ sở, chú trọng quản lý chặt về nội dung, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc số lượng, danh sách người học; định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả viết bài thu hoạch của đảng viên, việc xây dựng chương trình hành động của cấp ủy và kế hoạch cá nhân. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay luôn đạt trên 95% đảng viên và 90% quần chúng được nghiên cứu, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; số còn lại do nhiều lý do vắng mặt đều được các cấp ủy TCCSĐ cấp tài liệu và hướng dẫn học tập, quán triệt ngay sau đó.
image001.jpg
Ảnh minh họa
Về mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, đảng viên mới, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, đoàn luôn được chú trọng đúng mức. Hàng năm, ngay từ cuối năm trước, Đảng ủy Khối chủ động thông báo để cấp ủy TCCSĐ đăng ký nhu cầu; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Đã chú trọng chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng việc mở lớp, nhất là chú ý tính hiệu quả, thực chất.
Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, khi phân công báo cáo viên, luôn chú ý đến sở trường, lĩnh vực báo cáo viên có vốn kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu để đảm nhận từng chuyên đề cụ thể; đồng thời từng bước cố gắng truyền đạt theo hướng sát với từng đối tượng, từng loại hình TCCSĐ.
Đi liền với các nhiệm vụ trên, Đảng ủy Khối còn thường xuyên chú trọng bám sát vào định hướng của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; chỉ đạo cấp ủy TCCSĐ thường xuyên nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong từng thời gian; trong đó, động viên cấp ủy TCCSĐ và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở tăng cường gần gũi, sâu sát cán bộ, đảng viên và quần chúng; cầu thị, lắng nghe tâm tư, tình cảm; kịp thời định hướng tháo gỡ, uốn nắn những hành vi, biểu hiện lệch lạc đồng thời có biện pháp xử lý, ngăn chặn các sai phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị ngay tại cơ sở.
Tuy đạt được một số kết quả nêu trên; nhưng nhìn chung, công tác chính trị, tư tưởng ở Đảng bộ Khối vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế; trước hết là hình thức, phương pháp công tác tư tưởng vẫn còn đơn điệu, chưa phong phú, khả năng thuyết phục hiệu quả chưa cao. Nhận thức của một số cấp ủy cơ sở về công tác tư tưởng chưa đúng mức. Việc nắm bắt và định hướng dư luận, đấu tranh, ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch có lúc còn bị động và lúng túng. Ý thức tự giác học tập, nâng cáo trình độ lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao. Vai trò nêu gương tự giác trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa được thể hiện rõ nét.
Trên cơ sở các kết quả đã đạt được và những khuyết điểm, yếu kém, Đảng ủy Khối rút ra một số kinh nghiệm bước đầu trong công tác chính trị, tư tưởng và cần phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian đến.
Một là, muốn thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay, điều trước hết là các cấp ủy trong Đảng bộ phải tổ chức thực hiện thật sự hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đi liền đó, tiếp tục làm tốt việc bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận chính trị, tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “biểu dương và phê bình”. Kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng.
Hai là, các cấp ủy cần chú trọng xây dựng, củng cố thường xuyên lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên đảm bảo số lượng, chất lượng. Đồng thời, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác chính trị, tư tưởng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng; nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, làm cho tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
Ba là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Khối, của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, báo cáo và chú trọng sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm về tác dụng, hiệu quả của nghị quyết trong thực tiễn hoạt động của Đảng bộ Khối nói chung và của từng TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói riêng.
Bốn là, thường xuyên thông tin kịp thời, có định hướng nhận thức, tư tưởng, hành động rõ ràng những vấn đề chính trị - xã hội phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và thế giới đang đặt ra cho cán bộ, đảng viên hay nói cách khác chú trọng tính phù hợp với từng đối tượng. Phát huy mạnh mẽ dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và người lao động nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình, qua đó kịp thời định hướng, giúp đỡ, động viên. Đi đối với công tác tuyên truyền, vận động cần chú trọng giải quyết thỏa đáng các quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đảng viên và người lao động…
                                                                                                                    Lê Hoài Ân – Ủy viên BTV,
                                                                                                             Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
                                                                                                          các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai