Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”

Kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”

09 Tháng Tư 2023
     
Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ hàng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay là chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trọng tâm là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Đây là sự kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài; gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VIII Đảng bộ Khối.

Chỉ đạo triển khai sâu rộng chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; quyết tâm thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng bộ Khối xác định 4 nội dung đột phá. Một là, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Hai là, chăm lo giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao; chăm lo bồi đắp, xây dựng văn hóa, thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp; thực hiện “nói đi đôi với làm”; nâng cao tinh thần, trách nhiệm “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”.

Ba là, đẩy mạnh đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn, đấu tranh và xử lý kịp thời, có hiệu quả, tiến tới giải quyết dứt điểm các vụ việc còn vướng mắc, nổi cộm.

Bốn là, phát huy vai trò của cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), của cán bộ, đảng viên và quần chúng để xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh; xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

images3179576-1dsc-3131-4230.jpg
Ông Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban tổ chức Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng năm 2022 tặng cờ lưu niệm cho đại diện các tổ chức cơ sở Đảng có thí sinh dự thi. Ảnh: Đức Thụy

Qua 5 năm triển khai các khâu đột phá nói trên đã tạo một số chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Cụ thể, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh giúp cho nhiều doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách cho Nhà nước, đời sống của người lao động từng bước được cải thiện. Thông qua việc cử cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã giúp nhiều cấp ủy được bồi dưỡng kỹ năng, tổ chức sinh hoạt Đảng có chất lượng hơn.

Đồng thời, việc làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; công tác phòng-chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đổi mới phong cách làm việc, tăng cường kiểm tra, giám sát đã góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ năm 2021 đến nay, quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối coi trọng quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mọi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Đảng ủy Khối và cấp ủy TCCSĐ cũng như cán bộ, đảng viên tự giác làm theo Bác gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tập thể, cá nhân.

Hai là, nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; trong học tập và làm theo phải có lập trường tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Ba là, chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục rà soát, bổ sung các chuẩn mực đạo đức theo hướng sát với chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo, nhất là tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa, hình thành phong trào tự giác học tập và làm theo Bác.

Đáng chú ý, công tác chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có những giải pháp mới mẻ, sáng tạo. Năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo tổ chức hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tọa đàm, sinh hoạt chính trị về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh đã góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở cơ sở.

Mặt khác, thông qua việc chỉ đạo tổ chức ngày càng có hiệu quả sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ đã kịp thời, thường xuyên giúp quán triệt, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Qua đó đã liên hệ và đề ra giải pháp thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chấn chỉnh, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, góp phần thiết thực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 29-4-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021-2025, các cấp ủy chỉ đạo tổ chức ít nhất trong năm 1 kỳ sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống (theo Kế hoạch số 23-KH/ĐUK).

Một số cấp ủy TCCSĐ có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chuyên đề như: Chi bộ Công ty cổ phần Thương mại Gia Lai, Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, Chi bộ Thanh tra tỉnh, Chi bộ Công ty cổ phần Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai; các Đảng bộ cơ sở: Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh… Những năm qua, Đảng ủy Khối đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 12 cá nhân; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã khen thưởng 53 tập thể, 71 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông qua triển khai Chương trình an sinh xã hội, nay là Chương trình “Mái ấm biên cương”, từ năm 2016 đến hết tháng 3-2023, Đảng ủy Khối đã vận động TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, người lao động ủng hộ hơn 11,7 tỷ đồng để xây dựng 203 căn nhà và tặng một số vật dụng thiết yếu cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, ưu tiên hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, tích cực góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giúp gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Có thể nói, nhờ lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân ngày càng thiết thực, chú trọng hiệu quả; công tác chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối được chỉ đạo thực hiện linh hoạt, hiệu quả với phương châm thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài.

Hình thức, phương pháp, thông tin tuyên truyền ngày càng đa dạng, có chiều sâu, chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực hạn chế tiêu cực”; tăng cường phổ biến các bài viết trực diện phê phán, đấu tranh vạch trần các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cách mạng, tin tưởng và tích cực thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sớm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Nguồn: baogialai.com.vn                                                                                                                                                                      Văn Lê