Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

05 Tháng Chín 2019
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh được hợp nhất từ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh theo Quyết định số 1300-QĐ/TU, ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  Sau hợp nhất, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Theo đó, năm 2019 tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 08 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát. Nội dung kiểm tra, giám sát bám sát vào Nghị quyết và Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tập trung vào các nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ Khối chỉ đạo xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”...
Đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 08 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc gắn với kiểm tra, giám sát 08 đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đó. Nhìn chung công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung nêu trên ở các cấp ủy, tổ chức đảng được quan tâm, có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; ban hành kịp thời các quy chế, quy định, chương trình, kế hoạch thực hiện sát với văn bản chỉ đạo của Đảng, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc tổ chức thực hiện gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện của cấp ủy đã giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân, nhất là người đứng đầu trong việc rèn luyện, tu dưỡng, chủ động khắc phục kịp thời hạn chế, khuyết điểm, ngăn ngừa sai phạm.
Trên cơ sở Thông báo kết luận kiểm tra và Thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo phát huy những mặt làm được, rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm với những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, phát huy hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
                                                                                 Trần Thị Kiều - Chuyên viên Cơ quan Ủy Ban Kiểm tra 
                                                                                     Đảng ủy Khối các cơ qquan và doanh nghiệp tỉnh