Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Ban Chỉ đạo QCDC Đảng uỷ Khối Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tu

Ban Chỉ đạo QCDC Đảng uỷ Khối Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

25 Tháng Năm 2022
Ngày 10/5/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum để kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cở sở năm 2022. Tham gia Đoàn kiểm tra của Đảng ủy khối có đồng chí: Lê Văn Nam-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn; Phạm Văn Quang-Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban tổ chức Đảng ủy Khối, Phó đoàn; Nguyễn Thị Ái Vân- Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, thành viên làm thư ký.

 

Picture1.jpg

Kết quả, Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum đã thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung quy chế, tổ chức triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Lãnh đạo Chi nhánh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác. Người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu luôn lắng nghe ý kiến phản ánh của cán bộ, người lao động, xem xét, trao đổi để điều chỉnh cho phù hợp với tình tình thực tế của cơ quan, đảm bảo đúng nội quy, quy định. Trong các hội nghị, cán bộ, công chức đều tham gia góp ý sửa đổi quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan. Công tác thi đua khen thưởng được Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum quan tâm nhằm động viên, khuyến khích cán bộ có động lực phấn đấu trong những năm tiếp theo.
Bên cạnh đó, chi nhánh đã thực hiện công khai cho cán bộ những nội dung theo quy định tại Điều 7 Nghị định 04/2015/NĐ-CP, như: Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan; Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan; kinh phí hoạt động chi thường xuyên hàng năm; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm; các nội quy, quy chế của cơ quan; thu nhập tăng thêm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động,...
Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra cùng Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Nam-Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Phó Ban Chỉ đạo đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum cần:

- Tiếp tục chú trọng quán triệt, tuyên truyền thường xuyên trong cán bộ, công chức, viên chức các nội dung quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫncủa Trung ương, của tỉnh và Đảng uỷ Khối. Cụ thể hóa thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 19/01/2015 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; rà soát, bổ sung sửa đổi một số văn bản thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp các quy định, hướng dẫn mới của cấp trên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò quản lý, điều hành của Thủ trưởng, phối hợp của Công đoàn và tinh thần làm chủ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

- Đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hồ sơ, thủ tục đồng bộ, được giải quyết kịp thời, đúng quy định; quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy chuyên môn, năng lực, sở trường,nâng cao hiệu quả công tác.

- Chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra giám sátviệc thực hiện QCDC trong hoạt động các đơn vị trực thuộc, từng phòng ban, bộ phận; gắn trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng,đơn vị, phòng ban, bộ phậnvào việc góp phần xây dựng, tuyên truyền, quán triệt, thực hiện hiệu quả QCDC tại đơn vị; chỉ đạo nắm bắt, xử lý kịp thời những vấn đề bất cập, vướng mắc nảy sinh;nhân rộng mô hình tốt trong việc thực hiện QCDC. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở trong thời gian tơi, Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai-Kon Tum tiếp tục phát huy những kết qủa đạt được là nơi tập trung trí tuệ của CBCNV, người lao động góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.
                   Nguyễn Thị Ái Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo