Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY

THỰC HIỆN TỐT QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY

27 Tháng Chín 2019
Nhằm phát huy quyền dân chủ của người lao động theo chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước (được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát), nhất là những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động; Đảng ủy Công ty cổ phần Cấp thoát nước Gia Lai đã phối hợp với Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC), tạo điều kiện để tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên triển khai thực hiện tốt việc tham gia xây dựng QCDC tại Công ty.
image001.jpg
Ảnh TL
Cùng với việc kịp thời kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ thực hiện QCDC ở Công ty;
Đảng ủy đề xuất và mời người đứng đầu doanh nghiệp tham gia làm thành viên, tạo điều kiện thuận lợi, chủ động cho BCĐ trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Chú trọng phát huy hơn nữa vai trò tổ chức Công đoàn trong phối hợp với ban lãnh đạo Công ty thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động.
Trước hết là việc duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức hội nghị người lao động mỗi năm 1 lần; tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Về phía lãnh đạo, TGĐ trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh của người lao động qua điện thoại hoặc email trong quá trình làm việc, chỉ đạo thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về chế độ BHXH cho người lao động, như: đóng bảo hiểm theo thực tế thu nhập đã tạo động lực tinh thần của người lao động.
Thứ hai, tại các hội nghị đều cập nhật, tuyên truyền công khai các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Công ty; thông báo đến người lao động các báo cáo tài chính công khai và hoạt động SXKD của công ty, với những nội dung công khai theo quy định, gồm: 07 nội dung người quản lý doanh nghiệp phải công khai cho người lao động biết; 04 nội dung người lao động được tham gia ý kiến; 04 nội dung người lao động quyết định và 07 nội dung người lao động được giám sát, kiểm tra...
Thứ ba, thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng để kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực công tác, đồng hành, tích cực cống hiến vì sự phát triển bền vững của Công ty. Qua đó, TGĐ Công ty đã đổi mới công tác quản lý, điều hành, phương pháp giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng của người lao động; tạo động lực, động viên được người lao động hăng say, sáng tạo, tự giác, trách nhiệm và gắn bó với doanh nghiệp, nhiều năm qua tại Công ty không có bất cứ trường hợp nào đơn thư kiến nghị hay những vụ việc đình công, biểu tình.
Để nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, thời gian tới Đảng ủy phối hợp với lãnh đạo Công ty tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế hoạt động phù hợp với điều kiện hoạt động của Công ty hiện nay. Tiếp tục có cơ chế phù hợp để các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động và giám sát, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, chú trọng kỹ năng tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại định kỳ giứa người sử dụng lao động và người lao động...

                                                                                                                          Nguyễn Đình Vinh
                                                                                                             Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc