Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Ngành Thanh tra tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác

Ngành Thanh tra tỉnh phối hợp thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

21 Tháng Bảy 2022
Đảng và Nhà nước ta luôn coi việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, hết sức quan trọng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị để bảo vệ lợi ích của quốc gia dân tộc vì lợi ích của nhân dân. Cùng với cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân, lực lượng thanh tra các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai luôn nêu cao quyết tâm hành động mạnh mẽ trên “mặt trận” thanh tra, nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đóng góp tích cực vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí của địa phương và cả nước.
 
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), lãng phí là một trong những công tác mũi nhọn và là điểm sáng trong thời gian qua; nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, văn bản của Trung ương về công tác PCTN, lãng phí đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, xây dựng, ban hành, và triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Trên cơ sở đó, để thực hiện hiệu quả công tác thanh tra năm 2022, ngay từ đầu năm Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, hướng dẫn thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng, gắn với thực hiện rà soát, xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra theo đúng quy định.

Bám sát nhiệm vụ được giao, thanh tra các cấp, các ngành của tỉnh đã chú trọng triển khai công tác thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất. Nội dung thanh tra tập trung vào công tác quản lý kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương, nhất là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm. Điển hình trong 06 tháng đầu năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện 88 cuộc thanh tra hành chính, đã kết thúc và kết luận 47 cuộc, phát hiện sai phạm về tài chính tại 72 đơn vị. Thông qua các cuộc thanh tra, cơ quan thanh tra các cấp đã phát hiện kịp thời những thiếu sót và lỗ hổng trong cơ chế quản lý nhà nước nói chung, trong hệ thống chính sách pháp luật về PCTN nói riêng, cũng là một trong những nguyên nhân và điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để tham nhũng; những hạn chế trong việc áp dụng, cụ thể hoá quy định, chủ trương, chính sách về PCTN, lãng phí và chính sách pháp luật khác trong thực tiễn; từ đó đưa ra những kiến nghị cụ thể và xác thực, tạo tiền đề cho việc chấn chỉnh, khắc phục, đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện PCTN, lãng phí; đặc biệt là PCTN, lãng phí trong lĩnh vực tài chính - ngân sách. Ngành Thanh tra tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan như Viện Kiểm sát, Tòa án, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính khi có yêu cầu để trao đổi, nắm bắt kết quả, tiến độ và thảo luận, tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; phối hợp có hiệu quả với các cơ quan truyền thông, định hướng công tác tuyên truyền, không để các đối tượng xấu xuyên tạc, gây mất ổn định về an ninh chính trị, kinh tế, xã hội. Trong phạm vi nhiệm vụ được giao, đã cung cấp các thông tin về tình hình, kết quả công tác PCTN, lãng phí cho cơ quan có thẩm quyền.

1.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Thanh tra tỉnh

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền cùng cấp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng,lãng phí; các ngành, các cấp trong tỉnh đã công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị để Nhân dân được biết, theo dõi và giám sát đã góp phần đảm bảo việc tổ chức thực hiện cũng như lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo đúng chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của cấp ủy Đảng địa phương và hướng dẫn của các cơ quan Trung ương.

Picture3.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thanh tra tỉnh luôn xác định công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về PCTN, lãng phí là một trong những giải pháp quan trọng, hữu hiệu để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCTN, lãng phí và là một nhiệm vụ thường xuyên, vì vậy, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin hoặc đưa ra định hướng nội dung nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác tuyên truyền, đảm bảo bám sát nội dung chỉ đạo, định hướng theo quy định, không cung cấp các thông tin thuộc danh mục không được cung cấp. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời quan qua luôn được quan tâm chỉ đạo sâu sát và ngày càng có những chuyển biến đáng kể; tăng cường, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Từ đó, tạo hiệu ứng sâu rộng, tích cực cho công cuộc toàn dân, toàn hệ thống chính trị tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí.

Hiện nay, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược được cán bộ, nhân dân ghi nhận, đồng tình và đánh giá cao; nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đặc biệt là góp phần lấy lại và củng cố niềm tin của Nhân dân. Cùng với xu thế chung của cả nước, ngành thanh tra tỉnh Gia Lai đã và đang phát huy "sức mạnh" của mình; kết quả công tác thanh tra đã góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tạo ra môi trường ổn định để kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, điều hành của chính quyền.

Picture3-(1).jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
 
Tuy nhiên, nhìn chung, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn những hạn chế nhất định, tình hình tham nhũng trên một số lĩnh vực vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây bức xúc trong xã hội; là một trong những nguy cơ đe dọa sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những thách thức lớn của Đảng và Nhà nước ta; kết quả phát hiện tham nhũng trong chừng mực nào đó chưa phản ánh đúng thực trạng tình hình tham nhũng. Do đó, ngành Thanh tra tỉnh cần tiếp tục kế thừa, phát huy tối đa những kết quả đã đạt được; tổ chức thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN, lãng phí. Phải xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch; không chịu bất cứ sức ép không trong sáng nào của tổ chức, cá nhân; bất cứ sự cám dỗ, mua chuộc nào của những kẻ phạm tội. Đảm bảo thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Đảng, quy định pháp luật liên quan đến công tác PCTN, lãng phí và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan; phát huy vai trò chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu các cơ quan có thẩm quyền trong việc chỉ đạo, triển khai công tác PCTN, lãng phí trên địa bàn tỉnh và tại cơ sở. Đấu tranh chống tham nhũng phải gắn liền và phục vụ cho đổi mới kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường đại đoàn kết toàn dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới.
 Nguyễn Quí Thọ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh