Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉn

Nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

17 Tháng Mười Hai 2022
Trong thời gian qua, các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các quy định về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022, việc thực hiện dân chủ theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ đã được các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và quán triệt, học tập, xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 4, 5, 6 (khóa XIII); triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”, gắn với thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở.
 
Picture1-(1).png

Cùng với việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện dân chủ cho từng cán bộ, công chức, viên chức, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung xây dựng và thực hiện các nội quy, quy chế theo quy định như: Quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; quy chế tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét, đánh giá cán bộ; quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với ban chấp hành công đoàn…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành đã thực hiện nghiêm túc việc thông báo, công khai những nội dung được quy định tại Điều 7, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ; trọng tâm là công khai chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị; kế hoạch công tác hằng năm, hằng quý, hàng tháng; kinh phí hoạt động hằng năm; công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, việc giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức; các nội quy, quy chế của cơ quan…Với các các hình thức công khai như: Niêm yết tại cơ quan, đơn vị; thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; đăng trên trang thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phối hợp với Công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022 đảm bảo chất lượng. Kết quả có 1.391/1.391 (đạt tỷ lệ 100%) cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập đã phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung hội nghị tập trung vào việc đánh giá thực hiện kế hoạch năm công tác, thảo luận bàn biện pháp nâng cao hiệu quả chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nội quy, quy chế, quy định trong cơ quan, đơn vị; phát động và ký kết giao ước thi đua. Những việc cán bộ, công chức, viên chức kiểm tra và giám sát ở các cơ quan, đơn vị được tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo nguyên tắc và quy trình, thủ tục theo quy định.

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đúng tinh thần Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và hướng dẫn của Công đoàn các cấp. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Quá trình hoạt động tập trung vào các nhiệm vụ: giám sát việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ cán bộ công chức, viên chức, nội quy, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức… Qua giám sát, nhiều Ban Thanh tra nhân dân đã kiến nghị và được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, sửa đổi, giải quyết kịp thời, đúng quy định về chế độ, chính sách; đánh giá xếp loại công chức, viên chức, khen thưởng, kỷ luật… được công khai, minh bạch.

Việc thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan được quan tâm. Các thủ tục hành chính được công bố công khai, kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện. 100% các sở, ban, ngành tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và ủy ban nhân dân cấp xã triển khai mô hình ‟một cửa điện tử liên thông”, chất lượng phục vụ ngày càng được nâng cao. Công tác tiếp dân của thủ trưởng các cơ quan được thực hiện có nền nếp, đúng quy định; qua tiếp công dân đã kịp thời hướng dẫn và giải quyết nhiều vấn đề bức xúc của người người dân. Nhờ việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, trong năm 2022, toàn tỉnh đã giảm 22 đơn khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm 2021(các ngành, các cấp tiếp nhận 164 đơn, trong đó 101 khiếu nại, 63 tố cáo).

Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực đối với việc xây dựng cơ quan, tăng cường đoàn kết nội bộ; cán bộ, công chức từng bước thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ, văn hóa công sở. Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước còn tồn tại những khó khăn, hạn chế sau:  Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên, sâu rộng. Việc rà soát, bổ sung, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về thực hiện dân chủ thành các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời. Một số cán bộ, công chức, viên chức chưa xác định được quyền và trách nhiệm của mình, còn tâm lý e dè, ngại đấu tranh, va chạm, chưa mạnh dạn thực hiện quyền tham gia ý kiến, quyền giám sát, kiểm tra việc thực hiện dân chủ ở đơn vị. Bên cạnh đó, hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế; hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao; Ban thanh tra nhân dân chưa phát huy hết vai trò, hoạt động chưa sâu sát.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước thời gian tới, cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu đơn vị trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cở, gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hai là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng cần đưa nội dung thực hiện dân chủ cơ cơ sở vào quy chế, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy để lãnh đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, phải giáo dục cho đảng viên ý thức rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình trong phát huy dân chủ, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, đề cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân.

Ba là, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hành dân chủ, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức đại diện như: Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân phát huy dân chủ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan phù hợp với các quy định của pháp luật, đảm bảo việc triển khai thực hành dân chủ phải thực chất, hiệu quả, tránh hình thức. Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo.

Bốn là, nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chủ động trong việc chuẩn bị nội dung, bố trí đủ thời gian và phối hợp với Chủ tịch công đoàn tổ chức Hội nghị đảm bảo theo quy định. Người đứng đầu cơ quan cần tạo được bầu không khí thực sự thoải mái để cán bộ, công chức bày bỏ tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến để xây dựng cơ quan, đơn vị và kịp thời giải đáp thỏa đáng các thắc mắc, kiến nghị có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức./.
Vũ Thị Thu - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy