Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Gia

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Gia Lai

16 Tháng Chín 2022

Đảng bộ Sở Giao thông vận tải Gia Lai có 05 chi bộ trực thuộc với 42 đảng viên trong tổng số 63 công chức, người lao động. Những năm qua, Đảng ủy Sở luôn quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc.

1.jpg
Các đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ Sở GTVT tại Đại hội lần thứ VI
         
Sinh hoạt chuyên đề là loại hình sinh hoạt chi bộ mang tính chuyên sâu, làm rõ một vấn đề, nội dung mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện; qua đó, giúp chi bộ nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giúp đảng viên có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao nhận thức trong học tập, lao động, công tác và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Xác định tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề, thời gian qua Đảng ủy Sở Giao thông vận tải đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quy định tại Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức đảng. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hàng năm trong đó cần phải xác định vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ và chức trách, nhiệm vụ của đảng viên nhằm tập trung sự lãnh đạo của chi bộ. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ đều được Đảng ủy thảo luận, phê duyệt đồng thời phân công các Đảng ủy viên phụ trách chi bộ tham dự sinh hoạt tại chi bộ để nắm bắt tình hình, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất với Đảng ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhìn chung, trong những năm qua các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở đã nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đảm bảo về nội dung và cách thức thực hiện. Duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên đề mỗi quý ít nhất một lần. Từ công tác chuẩn bị đến tổ chức sinh hoạt đều được các chi bộ chú trọng nhất là việc xác định nội dung sinh hoạt đã bám sát hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương như: Về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ; về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về các giải pháp nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác của đội đảng viên, công chức, người lao động; về triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ; về các giải pháp phòng, chống, khắc phục, sửa chữa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong chi bộ; về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu, xa dân, cá nhân chủ nghĩa ở cơ quan, đơn vị; về việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống của cơ quan, đơn vị cho đảng viên;.......

Từ đầu năm 2022 đến nay, 05 chi bộ trực thuộc đã chủ động triển khai sinh hoạt các chuyên đề như: Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên của chi bộ trong thực hiện nội quy, quy chế cơ quan theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, học tập Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/22/2021 của UBKT Trung ương về những điều đảng viên không được làm; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo nguồn phát triển đảng viên của chi bộ; công tác theo dõi thu phí, lệ phí tại các Trung tâm sát hạch lái xe; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng cầu, đường do địa phương quản lý; tăng cường kiểm tra đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình giao thông theo phân cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông của công chức và người lao động trong Thanh tra Sở GTVT; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/ĐU ngày 03/6/2021 của Đảng ủy Sở về tăng cường lãnh đạo công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2021-2025.

Việc sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ ngày càng đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao, phát huy dân chủ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; việc phân công đảng viên chuẩn bị nội dung được chi bộ thảo luận kỹ lưỡng, vừa đảm bảo phù hợp với sở trường, năng lực vừa gắn với nhiệm vụ được giao của đảng viên, đồng thời đảm bảo cho các đảng viên trong chi bộ đều được nghiên cứu, chuẩn bị chuyên đề, không tập trung vào một vài cá nhân; trong sinh hoạt đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi, các ý kiến đóng góp được làm rõ, tiếp thu để hoàn chỉnh chuyên đề. Trong sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy, chi bộ phải đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc, quy định về sinh hoạt đảng, đồng thời cũng không thể thiếu tính sáng tạo, đòi hỏi cấp ủy, bí thư chi bộ và đảng viên chuẩn bị nội dung phải có tâm, có tầm trong lựa chọn chuyên đề đúng đắn, thiết thực, chuẩn bị kỹ nội dung, dân chủ trong thảo luận, linh hoạt trong điều hành sinh hoạt và quyết đoán trong kết luận. Qua sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp chi bộ, đảng viên đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với hoạt động của đảng viên, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ; mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bí thư chi bộ đã nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các phòng, đơn vị, bộ phận chuyên môn, tổ chức đoàn thể, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác.

Tuy nhiên, việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện sau sinh hoạt đối với những chuyên đề mang tính thường xuyên hoặc có thời gian thực hiện lâu dài còn chưa được chú trọng.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc trong thời gian tới, Đảng ủy Sở Giao thông vận tải xác định cần thực hiện tốt một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, chất lượng sinh hoạt chuyên đề phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm, trình độ của cấp ủy, bí thư chi bộ và của đảng viên chuẩn bị. Do vậy, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vai trò của sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt của chi bộ để tập trung sự lãnh đạo của chi bộ, nâng cao kiến thức, năng lực và phẩm chất cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề.

Thứ hai, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định về sinh hoạt chuyên đề; duy trì thành nề nếp sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần, đảm bảo các bước thảo luận, lựa chọn nội dung, phân công chuẩn bị, xây dựng nội dung, nghiên cứu dự thảo, tổ chức sinh hoạt, kết luận triển khai thực hiện, hoàn thiện chuyên đề, đánh giá kết quả thực hiện và định hướng thực hiện trong thời gian tiếp theo đối với chuyên đề cần thực hiện trong thời gian dài.

Thứ ba, lựa chọn chuyên đề đúng đắn, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn, sát với các vấn đề mà chi bộ cần tập trung lãnh đạo, nhất là những nội dung đang cần triển khai thực hiện, vấn đề nổi cộm, vấn đề chi bộ đang gặp khó khăn, vướng mắc, chưa thực hiện tốt; đồng thời, phải đảm bảo cơ cấu các nhóm vấn đề tránh tập trung quá nhiều vào nhiệm vụ chuyên môn; phân công đảng viên chuẩn bị chuyên đề phải phù hợp với năng lực, vị trí và sở trường công tác của đảng viên. Chi bộ cần thảo luận thông qua nội dung chuyên đề, định hướng cách tiếp cận vấn đề, trao đổi về mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề và phân công đảng viên chuẩn bị. Đảng viên được phân công chuẩn bị phải nghiên cứu kỹ, thu thập đầy đủ tài liệu, số liệu liên quan, làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn và kết luận của chuyên đề. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc bí thư chi bộ thông qua và gửi cho đảng viên trong chi bộ nghiên cứu trước khi tổ chức sinh hoạt để đảng viên chủ động chuẩn bị nội dung tham gia đóng góp ý kiến.

Thứ tư, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chuyên đề. Người chủ trì phải gợi mở vấn đề, khuyến khích đảng viên phát biểu, thảo luận nhằm tạo bầu không khí thực sự dân chủ, cởi mở, khách quan; sau đó, thực hiện phân tích, tóm lược những ý kiến hay, sáng tạo, kết luận để hoàn chỉnh dự thảo chuyên đề. Đối với những chuyên đề có giá trị, cần được chỉ đạo, tạo điều kiện để những nội dung đó được thực hiện có hiệu quả trong thực tế, đem lại những kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phổ biến đến các chi bộ để nghiên cứu, học tập.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt ”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó có sinh hoạt chuyên đề sẽ góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên để những cái “tốt” liên tục được xây dựng và phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
Lê Văn Hạnh – Bí thư Đảng ủy Sở GTVT