Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc.

Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ trực thuộc.

16 Tháng Mười Hai 2022
Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh có 08 Chi bộ trực thuộc và 02 Đảng bộ bộ phận với tổng số đảng viên của Đảng bộ là 217 đảng viên (trong đó: 209 đảng viên chính thức và 08 đảng viên dự bị) trong đó Ủy ban  Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy gồm có 05 đồng chí đồng chí Chủ nhiệm UBKT là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của Đảng góp phần quan trọng vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm và các nguyên tắc của Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đảng và đảng viên. Từ nhận thức đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất Đảng ủy xây dựng Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm đối với các đảng bộ bộ phận (ĐBBP), chi bộ trực thuộc gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư ĐBBP, chi bộ trực thuộc phù hợp với đặc điểm, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.
 
Tham mưu Đảng ủy ban hành Chương trình số 04-CTr/ĐU, ngày 13/01/2021 về kiểm tra, giám sát năm 2021; Chương trình số 09-CTr/ĐU, ngày 12/01/2022 về kiểm tra, giám sát năm 2022; UBKT đã ban hành triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 02-CTr/UBKT ngày 13/01/2021 kiểm tra, giám sát năm 2021, Chương trình số 08-CTr/UBKT ngày 12/01/2022 kiểm tra, giám sát năm 2022. Kết quả đạt được cụ thể như sau:
 
+ Năm 2021, Đảng ủy kiểm tra 03 chi bộ Chi cục Thuế khu vực Ia Grai – Chư Păh, Đăk Đoa – Mang Yang, Chư Sê – Chư Pưh với nội dung kiểm tra nội dung về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
+ Năm 2022, Đảng ủy kiểm tra 02 Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuế khu vực An Khê – Đăk Pơ – Kông Chro, AyunPa – Phú Thiện – Ia Pa, giám sát Chi bộ 3 với nội dung thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021- 2025, tổ chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. UBKT kiểm tra chuyên đề Chi bộ 2 về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và giám sát chuyên đề Chi bộ 4 về việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Qua công tác kiểm tra, giám sát Đảng ủy đã chỉ ra các hạn chế, khuyết điểm nhằm giúp các ĐBBP, Chi bộ rút kinh nghiệm, chấn chỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến đảng viên, quần chúng. Công tác chính trị tư tưởng, công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác xây dựng cơ quan, từng bước nâng cao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đối với các cấp ủy viên, qua công tác kiểm tra các đồng chí có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn tự rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên các cương vị đảm nhiệm.
 
Trong thời gian đến, UBKT tiếp tục bám sát Kế hoạch số 08-KH/ĐU, ngày 30/9/2021 của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng giai đoạn 2021-2025” và Kế hoạch số 25-KH/ĐU, ngày 18/10/2022 của Đảng ủy về thực hiện Kế hoạch số 58-KH/ĐUK, ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 để xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
 
Để công tác kiểm tra, giám sát các năm còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh cần tiếp tục làm tốt một số giải pháp sau:
 
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các Chi bộ và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, thấy rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng và chức năng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, từ đó tạo sự chuyển biến thật sự trong hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng nhằm giúp mỗi cá nhân nỗ lực học tập, công tác.
 
Hai là, xây dựng Chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm bảo đảm theo Nghị quyết Đại hội Đảng ủy Cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025 và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối để xác định rõ đối tượng, thời gian tiến hành kiểm tra phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
 
Ba là, các ĐBBP, chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế, hàng năm triển khai cụ thể nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát toàn diện đối với mỗi đảng viên, từ đó việc giúp cho đảng viên thấy được những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những điểm hạn chế, để đảng viên tiếp tục phấn đấu, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Bốn là, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát, đủ cả số lượng và chất lượng. Người làm công kiểm tra, phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết với công việc; nghiên cứu kỹ những quy định của Đảng về công tác kiểm tra đảng; trong kiểm tra, giám sát cần làm tốt công tác giáo dục, thuyết phục, vận động, đề cao ý thức tự phê bình và phê bình của mỗi đảng viên.
 
Năm là, Ban Chấp hành Đảng ủy và UBKT phải làm tốt công tác giám sát đối với các ĐBBP, Chi bộ trực thuộc; các Chi bộ thực hiện giám sát đảng viên trực thuộc. Phương thức giám sát cần đa dạng, đúng quy định; nhất là việc giám sát thực hiện nhiệm vụ được giao, thông qua đánh giá tại các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, thông qua sơ kết định kỳ.
Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh