Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18 Tháng Năm 2023
   

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”. Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực,  hình thức sinh hoạt đa dạng, phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng. Từ đó cho thấy, việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua cấp ủy Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Chi ủy Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bám sát văn bản chỉ đạo, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tiến hành các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đầy đủ, chất lượng và đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng.

Chi bộ Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 01 trong 05 chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 32 đảng viên. Thuận lợi chi bộ Văn phòng Sở có các đồng chí Đảng ủy viên là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sinh hoạt nên Chi bộ luôn nhận được sự chỉ đạo quan tâm sát sao trong công tác sinh hoạt cũng như đổi mới phương thức sinh hoạt, đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy -Giám đốc Sở và sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy -Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở. Từ sự chỉ đạo, điều hành đó, việc sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong những năm qua được nâng lên rõ rệt. Nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Nề nếp, chế độ, quy trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động của chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy. Nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng, nội dung thiết thực và sát với tình hình của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để các chi bộ phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình đơn vị; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của ngành, tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục như:  tính gương mẫu, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao, kể cả cấp ủy; việc phản ánh của cán bộ, đảng viên đối với chi ủy, chi bộ còn ít; một số đảng viên tinh thần, trách nhiệm xây dựng Đảng có lúc còn hạn chế; chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến hoặc phát biểu ý kiến xuôi chiều, nể nang, ngại đóng góp.  

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian đến như sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của chi bộ, chi ủy, đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ về vai trò, mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ Chi ủy, chi bộ tiếp tục quán triệt sâu sắc đến toàn thể đảng viên và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; nghiêm túc nghiên cứu các tài liệu, văn bản chỉ đạo để phổ biến, quán triệt, triển khai đến đảng viên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ và yêu cầu cấp thiết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong chi bộ để đảng viên đóng góp trí tuệ, công sức vào hoạt động của chi bộ.

Nội dung sinh hoạt định kỳ cần cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ của đơn vị. Do vậy, việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt định kỳ phải thực sự chu đáo, hiệu quả, tránh hình thức. Chi ủy, trước hết là bí thư chi bộ phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để lựa chọn đúng, trúng nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính toàn diện, xác định đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm cần lãnh đạo, chỉ đạo, tránh trùng lặp giữa nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ công tác chuyên môn. Chi ủy, chi bộ họp thống nhất về nội dung phân công người chuẩn bị nội dung, xác định thời gian và lựa chọn hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Đây là công việc tác động mạnh nhất đến thành công của buổi sinh hoạt chi bộ. Đối với các buổi sinh hoạt chuyên đề, cấp ủy chi bộ cần quán triệt việc lựa chọn chuyên đề phù hợp, sát với tình hình thực tế của chi bộ, tạo sự phong phú, lôi cuốn, tránh đơn điệu trong sinh hoạt.

Hai là, cần phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phải phát huy dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia, góp ý kiến các công việc chung, nói thẳng, nói thật suy nghĩ, quan điểm của mình nhằm đóng góp xây dựng đảng và chính quyền. Chi ủy, chi bộ cần có nghiên cứu, đề ra những biện pháp tạo không khí dân chủ, cởi mở chân thành để đảng viên bộc lộ tâm tư nguyện vọng; chi ủy cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng Nghị quyết, tham gia xây dựng Đảng. Chi bộ thực hiện tốt nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên.

Ba là, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy chi bộ. Chi ủy cần thường xuyên quan tâm tạo nguồn, củng cố, kiện toàn bảo đảm số lượng, chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực tổ chức thực hiện. Hàng năm, tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ năng thực hiện công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác đảng viên trên cả 3 mặt: Công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; công tác quản lý đảng viên và công tác phát triển đảng viên.

Bốn là, cần nâng cao tính chủ động, năng lực, sức lãnh đạo của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ; duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thỉ của Đảng và chính sách chính sách pháp luật của Nhà nước.

Năm là, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng chi bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, để xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng…

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Qua đó, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, chủ trương, biện pháp lãnh đạo của chi bộ, tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm, hiểu biết mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm nhằm phát huy tốt vai trò hạt nhân nòng cốt của mình trong đơn vị.

Chi bộ tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch