Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh họ

Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

01 Tháng Chín 2021
          
          Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính tri; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban bí thư và Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 16 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan về công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ chủ động phối hợp  kịp thời với lãnh đạo sở chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ đặc điểm tình hình cơ quan, đơn vị có biện pháp lồng ghép, quán triệt các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong  thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng; đồng thời ban hành Kế hoạch của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó làm cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, chi bộ, chính quyền, tổ chức đoàn thể.

NHUNG.jpg

          Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          Tổ chức lễ phát động phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi tập thể, cá nhân trong toàn cơ quan, đơn vị.

          Đảng ủy Sở tổ chức phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành về nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
          
Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thường xuyên chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung các văn bản về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt từng Chi bộ, đơn vị một cách thường xuyên, nghiêm túc, thiết thực và hiệu quả. Định kỳ hàng tháng, lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề qua đó trao đổi, góp ý để việc học tập từng nội dung chuyên đề sát với thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn đơn vị.

          Hàng năm, Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức sinh hoạt 08 chuyên đề khác nhau về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

         Cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu và cán bộ chủ chốt ở các đơn vị tự giác học trước, làm theo trước đề làm gương cho cán bộ, đảng viên bằng những hành động và việc làm cụ thể, thiết thực; thực hiện chặt chẽ phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”.

          Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, theo chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả với chi bộ, tập thể cơ quan, đơn vị nơi công tác.

          Lấy kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, chi bộ hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, gắn kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương với việc xem xét, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

          Đảng ủy Sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thảo luận nội dung chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt với những nội dung sau:

          + Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; ý thức nâng cao đạo đức công vụ, chống các biểu hiện cục bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy luân chuyển; không lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao để tham ô, tham nhũng; không hối lộ và nhận hối lộ; nâng cao ý thức phòng và chống tiêu cực, lãng phí trong sử dụng các nguồn tài chính công; cấp phát ngân sách, quản lý sử dụng ngân sách; công tác tuyển dụng cán bộ...

          + Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân; không mệnh lệnh, chủ quan, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; nâng cao đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, thường xuyên tiếp xúc với công dân và doanh nghiệp; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân...
          + Chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; có lối sống thẳng thắn, trung thực; luôn bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng; tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

          Qua triển khai, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đăng ký học tập theo từng chuyên đề cụ thể, qua đó luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọi người, “nói đi đôi với làm”, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên; tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, vận động gia đình và quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật nhà nước.

          Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, về trách nhiệm với công việc được giao cũng thường xuyên học tập và làm theo gương Bác trong mọi mặt của cuộc sống. Trong đó chú trọng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng thường xuyên phát huy tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, trong cán bộ, viên chức, người lao động, nhất là cán bộ quản lý trong cơ quan, đơn vị về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nạn tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện mất đoàn kết trong nội bộ, chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác; ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, xây dựng người cán bộ, đảng viên, có lối sống giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết, gần gũi, gắn bó với nhân dân;

          Trên cơ sở tiếp cận, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhiệm vụ chuyên môn ở từng cơ quan, đơn vị; các cấp ủy bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, vận dụng phù hợp với tình hình thực tế để triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua học tập kịp thời chỉnh đốn, uốn nắn những thiếu sót từ đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, người đứng đầu trong cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện làm theo tấm gương Bác, xem đây là việc làm thường xuyên, quan trọng xuyên suốt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị.
                                                                             
Trần Ngọc Nhung Bí thư Đảng ủy Sở VHTTDL