Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt công đoàn cơ sở và tổ công đoàn

Giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt công đoàn cơ sở và tổ công đoàn

30 Tháng Năm 2022
Sinh hoạt công đoàn rất quan trọng của Công đoàn cơ sở (CĐCS), có vai trò tác dụng to lớn đảm bảo cho CĐCS và mỗi đoàn viên thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình. Vì có dự sinh hoạt, mỗi đoàn viên sẽ có đầy đủ thông tin về những công việc mà công đoàn đã làm trong thời gian qua, biết được định hướng hoạt động của công đoàn trong thời gian tới, các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời đây cũng là nơi để đoàn viên công đoàn thực hiện quyền dân chủ của mình trong việc tham gia góp ý cho hoạt động công đoàn
 
Hiện nay chất lượng sinh hoạt công đoàn của một số CĐCS chưa cao. Tình trạng phổ biến là sinh hoạt công đoàn không đều, không có ngày cố định hàng tháng, nội dung sinh hoạt còn nghèo nàn (chủ yếu là báo cáo tình hình tháng qua, chương trình tháng tới), hình thức còn đơn điệu (chủ yếu là triển khai văn bản). Vì thế sinh hoạt CĐCS chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đoàn viên trong việc đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy sinh tại cơ quan, đơn vị… Nguyên nhân chủ yếu là do Ban Chấp hành CĐCS, đứng đầu là chủ tịch CĐCS còn lúng túng về nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt công đoàn. Để góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS và tổ công đoàn, cần tập trung vào một số giải pháp:

Phân loại sinh hoạt công đoàn thành các loại, mỗi loại sẽ có cách tiến hành khác nhau

Thứ nhất: học tập, quán triệt đường lối, chỉ thị, nghị quyết Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên; thông tin về tình hình giáo dục, hoạt động của công đoàn tại cơ quan, đơn vị.

Việc học tập nội dung này làm cho mọi đoàn viên quán triệt đường lối  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ, nghị quyết, quy định, các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn cấp trên để đoàn viên biết qua đó chủ động và tự giác thực hiện nhiệm vụ, tạo nên sự thống nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ của CĐCS. Hình thức tổ chức: Tòa đàm, hội thi, sân khấu hóa; Sinh hoạt tài liệu; hoạt động văn hóa văn hóa, văn nghệ; hoạt động giao lưu cụm…

Thứ hai: Thảo luận, bàn bạc quyết định các nội dung mà CĐCS sẽ phối hợp với chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; trong việc thực hiện quy chế dân chủ, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ mà công đoàn tham gia.

CĐCS không bàn những vấn đề thuộc phạm vi quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Những vấn đề phức tạp chưa quyết định được cần tăng cường bàn bạc, thảo luận trong CĐCS và báo cáo công đoàn cấp trên, cấp ủy của đơn vị xem xét hỗ trợ, hướng dẫn.

Trong sinh hoạt tổ công đoàn, cần dành thời gian cho mỗi đoàn viên có thể trình bày với CĐCS tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác, trong cuộc sống đời thường mà đoàn viên không khắc phục được để CĐCS góp ý hoặc có biện pháp giúp đỡ, giúp đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và giải quyết tốt những khó khăn trong cuộc sống gia đình. Hình thức tổ chức: Chủ yếu là sinh hoạt tập trung.

Thứ ba: Thảo luận, quyết nghị những những vấn đề xây dựng nội bộ công đoàn: chủ trương, biện pháp xây dựng tổ công đoàn, CĐCS vững mạnh; thực hiện tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính đồng cấp và cấp dưới.

Sinh hoạt CĐCS bàn về những vấn đề xây dựng nội bộ được tiến hành thường xuyên  hàng tháng hoặc theo định kỳ hàng quý; hoặc khi đột xuất có những yêu cầu của công đoàn cấp trên (khen thưởng đột xuất, trợ cấp khó khăn đột xuất…) hoặc của chi bộ (như giới thiệu đoàn viên để kết nạp Đảng…).

Hình thức tiến hành: Sinh hoạt tập trung. Trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị.  Kiểm tra chéo giữa các tổ công đoàn.

Bên cạnh đó, chọn đúng nội dung sinh hoạt có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở. Để có nội dung đúng đắn, thiết thực đưa ra thảo luận và quyết nghị trong một cuộc sinh hoạt CĐCS cần chú ý đến những căn cứ sau:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của CĐCS theo quy định của Điều lệ CĐVN để xác định nội dung, phạm vi và trách nhiệm tham gia của CĐCS. Tránh tình trạng sinh hoạt CĐCS bàn bạc và quyết định những nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ của CĐCS, dẫn tới tình trạng vấn đề được bàn bạc và quyết định không có khả năng thực hiện, thậm chí can thiệp quá sâu vào công việc chính của chuyên môn.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của CĐCS, nắm chắc đặc điểm cụ thể của CĐCS, của cơ quan, đơn vị và những vấn đề đặt ra, thực hiện chế độ chính sách và chăm lo đời sống trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của CĐCS và tình hình tư tưởng của đoàn viên để lựa chọn vấn đề cụ thể đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của tình hình thực tiễn tại cơ sở và mong muốn của đoàn viên.

Chương trình công tác của CĐCS trong nhiệm kỳ, để chủ động lựa chọn và chuẩn bị nội dung cho các buổi sinh hoạt CĐCS.

Quy định thống nhất thời gian tổ chức sinh hoạt công đoàn

Đây là việc làm rất cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS. Bởi vì, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS thì trước hết phải tổ chức thành nề nếp sinh hoạt CĐCS.
Về thời lượng sinh hoạt không nên quá kéo dài thời gian sinh hoạt CĐCS (sinh hoạt CĐCS, BCH  định kỳ tối đa không quá 2 giờ; tổ công đoàn không quá 1 giờ). Có thể bố trí sinh hoạt cùng ngày với chuyên môn, nhưng phải có sự tách biệt sau sinh hoạt chuyên môn thì tổ chức sinh hoạt công đoàn và ngược lại, không lồng ghép sinh hoạt chuyên môn với sinh hoạt công đoàn vào cùng 1 cuộc sinh hoạt. Phải lựa chọn thời điểm tiến hành sinh hoạt, nhất là đối với những nội dung cần bàn bạc, thảo luận ngay, nếu để chậm sẽ hạn chế tác dụng, thậm chí không còn tác dụng nữa.

Chuẩn bị chu đáo nội dung và tổ chức sinh hoạt

Phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt CĐCS: Chủ tịch CĐCS phải là người chỉ đạo trực tiếp về việc chuẩn bị nội dung cho từng cuộc họp. Tùy theo nội dung đã lựa chọn, Chủ tịch CĐCS phân công ủy viên BCH, đoàn viên chuẩn bị hoặc cung cấp những thông tin, tư liệu, số liệu để BCH CĐCS chuẩn bị nội dung sinh hoạt. Đồng chí Chủ tịch CĐCS cần truyền đạt cho người hoặc tổ chức được giao nhiệm vụ đó hiểu ý kiến chỉ đạo của BCH. Khi nội dung sinh hoạt CĐCS đã được chuẩn bị, BCH CĐCS phải họp để bàn bạc thảo luận trước khi đưa ra hội nghị CĐCS. Trong quá trình chuẩn bị nội dung sinh hoạt công đoàn cơ sở nếu có gì vướng mắc cần báo cáo với công đoàn cấp trên hoặc cấp ủy để xem xét giải quyết.

Ban chấp hành CĐCS cần chỉ rõ nội dung chủ yếu thảo luận, dự kiến các loại ý kiến khác nhau có thể xuất hiện xung quanh vấn đề đưa ra bàn bạc và quyết nghị, dự kiến phân công tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội dung sinh hoạt CĐCS.

Nội dung sinh hoạt công đoàn phải được gửi đến các tổ công đoàn, đoàn viên tham dự ít nhất 01 ngày.

Phân công điều hành buổi sinh hoạt CĐCS: Chủ tịch CĐCS phân công ủy viên BCH và đoàn viên phụ trách từng công việc để tổ chức sinh hoạt CĐC. Đồng chí Chủ tịch CĐCS là người chủ trì sinh hoạt, cũng có thể phân công phó Chủ tịch chủ trì sinh hoạt. Thông báo nội dung, địa điểm, thời gian sinh hoạt CĐCS và chuẩn bị những điều kiện cần thiết để sinh hoạt CĐCS.

Thống nhất nội dung buổi sinh hoạt CĐCS, tổ công đoàn

Mỗi cuộc sinh hoạt CĐCS, tổ công đoàn có nội dung khác nhau và hình thức sinh hoạt phù hợp với nội dung đó, song nên có các phần sau: Kiểm tra số đoàn viên tham dự sinh hoạt (số đoàn viên vắng mặt, lý do vắng mặt của từng đoàn viên); Đồng chí chủ trì nói rõ mục đích, yêu cầu cuộc sinh hoạt. Sinh hoạt văn bản. Báo cáo tháng qua, kế hoạch tháng tới. Các nội dung khác (nếu có). Tổng kết buổi sinh hoạt.

Đề cao trách nhiệm tham gia sinh hoạt CĐCS

Tham gia sinh hoạt CĐCS là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi đoàn viên. Không tham gia đều đặn sinh hoạt CĐCS thì đoàn viên sẽ tự tách mình khỏi tổ chức công đoàn và nhiều lần nhu thế sẽ bị đưa ra khỏi công đoàn.

Những đoàn viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cơ quan, đơn vị tham gia sinh hoạt CĐCS đều đặn, nghiêm túc có tác dụng to lớn đối với những đoàn viên khác và với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt CĐCS, tổ công đoàn là một biện pháp quan trọng để củng cố, kiện toàn CĐCS, tổ công đoàn. Ban chấp hành CĐCS cần nắm chắc những vấn đề chủ yếu nêu trên và vận dụng vào điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị để nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS, đóng góp tích cực và có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
Võ Hữu Hải - Phó Bí thư Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh