Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Cụ

Giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên tại Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum nhiệm kỳ 2020-2025

16 Tháng Chín 2022

Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum hiện có 05 chi bộ trực thuộc và có trụ sở đứng chân trên địa bàn 02 tỉnh Gia Lai, Kon Tum, với tổng số 78 đảng viên tham gia sinh hoạt đảng chiếm 70% tổng số cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động. Trong những năm qua, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum luôn xác định công tác đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm là việc làm định kỳ để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân giúp cấp ủy, chi bộ và từng cá nhân tự soi, tự sửa, từ đó đề ra những giải pháp nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ góp phần quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, đảng viên.

Hàng năm, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 03/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 13/10/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai, Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai các chi bộ thực hiện. Theo đó, Đảng ủy Cục chỉ đạo việc đánh giá, phân loại phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành đồng thời ở các cấp theo phương châm “tập thể trước, cá nhân sau”; đánh giá đúng những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; kết hợp kiểm điểm tự phê bình và phê bình với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm; khi kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy và mỗi cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy và đề ra biện pháp khắc phục có tính khả thi; tập thể, cá nhân phải hoàn thành việc kiểm điểm mới được đánh giá, xếp loại; đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể cấp dưới trước, cấp trên sau, tập thể lãnh đạo, quản lý trước, cá nhân thành viên sau; đảng viên là công chức, người lao động thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng sau khi có kết quả đánh giá, xếp loại công chức, người lao động; những người đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác, phải kiểm điểm ở nhiều nơi mà có sự khác nhau khi biểu quyết mức chất lượng ở mỗi nơi thì cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định mức chất lượng.

Do thực hiện tốt công tác quán triệt, hướng dẫn thực hiện sát sao, đúng trọng tâm, trọng điểm, nên trong những năm qua công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp tại Đảng bộ đã được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có nền nếp và chất lượng, từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Trong đó, chuyển biến rõ nét nhất là các cấp ủy, tổ chức đảng đã quyết tâm, mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức có bước chuyển tích cực; không có cán bộ, đảng viên vi phạm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm kỷ luật Đảng. Kết quả đánh giá, phân loại trong năm 2020, 2021 tại Đảng bộ có 100% tổ chức cơ sở đảng và 100% tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt tỷ lệ 98% (năm 2020) và đạt tỷ lệ 100% (năm 2021); không có tổ chức đảng, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt trong năm 2021, tập thể Đảng bộ và tập thể Đảng ủy Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum được Đảng ủy Khối xét, xếp loại mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum vẫn khó khăn, hạn chế như: Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên phải dựa trên kết quả đánh giá, xếp loại công chức, người lao động. Tuy nhiên trên thực tế việc đánh giá phân loại công chức, người lao động tại đơn vị phụ thuộc hướng dẫn từ Tổng cục Hải quan và được triển khai thực hiện chậm hơn so với đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt, đảm bảo thực chất, đúng quy định công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên góp phần nâng cao sức chiến đấu và duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, thì việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: tiếp tục tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên theo các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần bám sát, nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên để lãnh đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; kịp thời phản ánh, báo cáo cấp trên để xem xét, giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hai là: tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đầy đủ quy trình thủ tục, đảm bảo khách quan, đúng thực chất trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Trong kiểm điểm phải làm rõ trách nhiệm của cấp ủy và mỗi cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong từng hạn chế, khuyết điểm của cấp ủy; phát huy vai trò trách nhiệm từng của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia góp ý, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên; lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm của tập thể.

Ba là: có kế hoạch hướng dẫn, triển khai và hoàn thành việc đánh giá, xếp loại công chức, người lao động hàng năm sớm để có căn cứ, cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên hàng năm đảm bảo đúng quy định.

Bốn là: mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác, thẳng thắn, trung thực, có tinh thần trách nhiệm hơn trong công tác tự phê bình và phê bình khi thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại để nâng cao tính dân chủ trong Đảng được tốt hơn, kỷ luật cao hơn, làm cho mỗi tổ chức mạnh hơn, lãnh đạo tốt hơn.

Năm là: tăng cường đôn đốc, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại của cấp dưới; phân công các đồng chí cấp ủy viên cấp mình dự, theo dõi việc kiểm điểm của cấp ủy cấp dưới; nghiêm túc yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.

Sáu là: sau kiểm điểm, tập thể, cá nhân phải xây dựng được kế hoạch với những giải pháp cụ thể để khắc phục hạn chế, thiếu sót, tồn tại được kết luận, chỉ ra trong kiểm điểm. Đồng thời, cấp ủy các cấp tập trung củng cố các tổ chức đảng và giúp đỡ đối với những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh đó phải xem xét, thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo quy định.

Picture1.png
Hình ảnh: Chi bộ Văn phòng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tổ chức họp
đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên.

Đảng bộ  Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum