Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các

Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Bưu điện tỉnh

21 Tháng Bảy 2022
Đảng uỷ Bưu điện tỉnh Gia Lai xác định việc tổ chức thực hiện việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng uỷ và các chị bộ trực thuộc. Là đảng bộ có trên 100 đảng viên nhưng sinh hoạt ở 17 chi bộ trực thuộc tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Để nghị quyết của Đảng kịp thời được quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện đòi hỏi cấp ủy đảng phải luôn chủ động, sáng tạo, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Bưu điện tỉnh hiểu sâu, thấu đáo nội dung nghị quyết, từ đó vận dụng vào tình hình thực tiễn tại mỗi đơn vị góp phần “đưa nghị quyết vào cuộc sống”.
 

1.jpg
Ảnh: Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bưu điện tỉnh học tập nghị quyết của Đảng (hình thức trực tuyến)

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên theo Điều lệ Đảng và các nhiệm vụ được chi bộ, đảng bộ phân công; đồng thời, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, tăng cường trao đổi, thảo luận để tìm ra giải pháp triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thông qua học tập, quán triệt Nghị quyết thì cấp ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình hành động, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách tại đơn vị một cách kịp thời.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng được Đảng uỷ Bưu điện tỉnh và mỗi cán bộ đảng viên nhận thức vừa là nhiệm vụ vừa là quyền lợi của đảng viên, người lao động. Đây cũng là khâu đầu tiên rất quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong Đảng, là tiền đề bảo đảm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi trong các nhiệm vụ mà nghị quyết đề ra.

Trong quá trình thực hiện phải làm cho nghị quyết của Đảng thấm nhuần trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Sau khi có hướng dẫn, Đảng uỷ Bưu điện tỉnh kịp thời xây dựng kế hoạch học tập, triển khai, quán triệt nghị quyết đảm bảo theo yêu cầu của cấp ủy cấp trên. Dựa vào đề cương của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã gửi cấp ủy cơ sở, tạo thuận lợi cho việc học tập, triển khai các nghị quyết của Đảng tại đơn vị. Ban chấp hành Đảng bộ có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, chi bộ tổ chức cho đảng viên, người lao động học tập, quán triệt và tích cực rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng được Đảng uỷ tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối từ Bưu điện tỉnh đến các chi bộ trực thuộc đóng chân trên địa bàn các huyện, thị xã (các chi bộ đóng chân trên địa bàn Thành phố được tổ chức trực tiếp) hoặc ủy quyền các chi bộ tổ chức thực hiện vừa đảm bảo tiết kiệm về thời gian, kinh phí trong triển khai học tập. Tại Bưu điện tỉnh hầu hết cán bộ, đảng viên và người lao động đều được tiếp thu, nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt trên 95% (trừ những trường hợp đặc biệt như ốm đau, thai sản…). Về báo cáo viên mời là đội ngũ báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn...; báo cáo viên nội bộ là cán bộ chủ chốt, đã được nghe, học tập và quán triệt từ đảng ủy cấp trên, có năng lực tiếp thu, truyền đạt và thực tiễn tại đơn vị
Tuy nhiên, vẫn còn có một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết, nên việc học tập, quán triệt còn hình thức. Công tác triển khai học tập nghị quyết thường mang tính khuôn mẫu, thiếu sáng tạo; một số đồng chí báo cáo viên nội bộ (thường tại các chi bộ) truyền đạt theo đề cương có sẵn, chưa sát với tình hình của từng đơn vị; nội dung quán triệt thường nặng về độc thoại, thông tin một chiều. Việc học tập nghị quyết của Đảng chủ yếu mới dừng ở khâu báo cáo những nội dung của nghị quyết mà chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy cũng như giải đáp những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Thời gian học tập nghị quyết ít so với lượng kiến thức trong mỗi nghị quyết. Tinh thần, thái độ học tập của một số đảng viên chưa được nghiêm, đã được nhắc nhở, phê bình.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt Nghị quyết trong Đảng bộ Bưu điện tỉnh Gia Lai, cần triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là: Phải tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của các nghị quyết; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong học tập, quán triệt nghị quyết. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên (Đảng ủy viên, bí thư các chi bộ trực thuộc) vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống; có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Hai là: Sau khi triển khai tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu Nghị quyết thì việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết phải kịp thời và sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của từng Bưu điện huyện/Thành/thị/khối văn phòng; phải dành thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết có phù hợp hay chưa, cần bổ sung, điều chỉnh chỗ nào?

Ba là: Đối mới nội dung học tập đối với từng đối tượng và áp dụng CNTT
Đối với cán bộ chủ chốt, báo cáo viên cần đi sâu vào những nội dung cơ bản và mới, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của các quan điểm trong nghị quyết; giải pháp thực hiện; liên hệ thực tiễn và định hướng vận dụng những nội dung của nghị quyết vào lĩnh vực công tác; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đối với đảng viên ở đơn vị trực thuộc, là lao động trực tiếp thì báo cáo viên giới thiệu những nội dung “cốt lõi”, ngắn ngọn, dễ hiểu, gắn với tình hình thực tiễn của từng lĩnh vực, của ngành, nhằm tạo sự thông suốt về nhận thức, tư tưởng và vận dụng vào thực tế công tác.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai, quán triệt nghị quyết; trình chiếu Powerpoint hình ảnh, số liệu sinh động, phù hợp nhằm thu hút người học.

Bốn là: Đổi mới về hình thức tổ chức học tập nghị quyết:
Tùy điều kiện và hoàn cảnh cụ thể để sử dụng linh hoạt hình thức truyền thống (tổ chức tại hội trường) hay hình thức trực tuyến (thông qua cầu truyền hình). Hiện nay đối với các buổi tổ chức học tập toàn Bưu điện tỉnh thì kết nối được 100% đến các chi bộ trực thuộc.
Đảng uỷ tổ chức cho cán bộ, đảng viên học trực tuyến hoặc học tập trung theo chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối.
 Những đơn vị do đặc thù công việc đột xuất không bố trí để học tập theo tổ chức của Bưu điện tỉnh thì đồng chí Bí thư Đảng uỷ hoặc đồng chí ĐUV chịu trách nhiệm trực tiếp triển khai, truyền đạt Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình.

Năm là: Cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đồng chí bí thư Đảng uỷ, bí thư các chi bộ trực thuộc đồng thời là giám đốc đơn vị trong chỉ đạo, chủ trì, trực tiếp quán triệt Nghị quyết; đưa việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Sáu là: Kết thúc đợt học tập nghị quyết của Đảng, cấp ủy chỉ đạo kịp thời việc sơ kết rút kinh nghiệm, qua đó, biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, đồng thời phê bình, xử lý những tổ chức đảng, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết; yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân (nếu có yêu cầu) liên hệ rõ trách nhiệm bản thân sau mỗi lần học tập nghị quyết của Đảng.
Nguyễn Cường Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh