Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Đảng ủy Sở Tài chính triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 20

Đảng ủy Sở Tài chính triển khai hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2021

30 Tháng Mười Một 2021
          
          Sở Tài chính Gia Lai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước ở địa phương về các lĩnh vực thuộc ngành tài chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Tài chính. Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 chủ đề “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, Đảng ủy phối hợp Ban Giám đốc Sở thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18 tháng 02 năm 1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; căn cứ Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ để cụ thể hóa xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Chú trọng quán triệt, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, nhất là sự gương mẫu và trách nhiệm người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong việc đảm bảo nâng cao nâng cao và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức, người lao động, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức theo phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, hướng dẫn dân làm, làm dân tin” với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”.

STC.jpg
Ảnh TL

          Có được những kết quả trên là nhờ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở kịp thời củng cố, kiện toàn, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo QCDC cơ quan. Ban Chỉ đạo QCDC Sở đã nghiêm túc triển khai cụ thể hóa thực hiện Quy chế dân chủ; lấy ý kiến khách quan, rộng rãi trong toàn cơ quan trước khi ban hành; phổ biến đến toàn thể đảng viên, công chức, nhằm thống nhất thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao: quản lý tài chính - ngân sách, giá và công sản, tài chính đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Đến nay, Sở đã công khai 38/38 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên trang thông tin điện tử của Sở; tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 từ 2 thủ tục hành chính lên 14 thủ tục hành chính (dịch vụ cấp mã số có quan hệ ngân sách và cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giá và công sản), thuận tiện cho tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm 2021, Trung ương giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai 4.552,3 tỷ đồng, giảm 0,4% so với dự toán năm 2020. Dự toán được HĐND tỉnh thông qua là 5.047 tỷ đồng, giảm 3% so dự toán năm 2020. Thực hiện thu NSNN 9 tháng đầu năm 2021 ước thực hiện là 5.941,6 tỷ đồng, đạt 130,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 117,7% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 90,1% so cùng kỳ. Ước cả năm thực hiện 7.232 tỷ đồng, đạt 158,86% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 143,29% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 57,82% so cùng kỳ.
 Nhìn chung, các thủ tục hành chính được thực hiện một cách thuận lợi, không gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ công tác. Năm 2020, Sở Tài chính được xếp hạng đứng thứ 2 toàn tỉnh về Bộ Chỉ số cải cách hành chính. Trong năm 2021 (số liệu đến ngày 13/10/2021): bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã tiếp nhận 1923 TTHC (trong đó, đã tiếp nhận và xử lý đúng hạn 1923 hồ sơ, cụ thể: 1518 hồ sơ cấp mã số đầu tư xây dựng cơ bản và 32 hồ sơ mở mã quan hệ ngân sách; 373 hồ sơ trong lĩnh vực quản lý giá và công sản), không có hồ sơ nào quá hạn. Quá trình thực hiện QCDC luôn đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; chú trọng mục tiêu, tính tích cực và chất lượng hoạt động của đội ngũ công chức; định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ lãnh đạo Sở, các phòng ban, đoàn thể, công chức trong các hoạt động của cơ quan; thực hiện công khai (định mức kinh phí, chế độ, chính sách...) để cán bộ, công chức thực hiện, giám sát; phát động phong trào thi đua gắn thực hiện QCDC với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, trước hết là tiết kiệm sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm…  
Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước về thực hiện dân chủ giúp công chức, người lao động có nhận thức sâu sắc, lề lối, tác phong làm việc nghiêm túc, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Công tác dân vận chính quyền được triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức để thực hiện. Năm vừa qua, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn phối hợp với Đoàn thanh niên vận động cán bộ, công chức, đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo; vận động ủng hộ Quỹ Phòng chống thiên tai, Quỹ “Gia Lai chung tay vì người nghèo, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và phòng, chống dịch covid-19 hơn 42.000.000 đồng; vận động quyên góp ủng hộ xây dựng Nhà tình nghĩa cho 01 hộ người dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở tại xã Chư Don, huyện Chư Pưh, trị giá 50 triệu đồng. Đã hoàn thành xây dựng Khu di tích cơ quan Ban Kinh tài với số tiền 2,9 tỷ đồng do Bộ Tài chính tài trợ…
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC theo tinh thần Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thời gian đến, Đảng ủy Sở đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền thường xuyên trong cán bộ, công chức các nội dung văn bản chỉ đạo, quy định thực hiện dân chủ ở cơ sở của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của Đảng ủy Khối; rà soát, bổ sung sửa đổi một số văn bản thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp. Đẩy mạnh rà soát, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hồ sơ, thủ tục đồng bộ, được giải quyết kịp thời, đúng quy định; tạo điều kiện tốt để cán bộ, công chức phát huy chuyên môn được đào tạo, năng lực, sở trường, nâng cao hiệu quả công tác, đi đôi thực hiện tốt các chế độ, chính sách với cán bộ, công chức; nâng mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện dân chủ, gắn trách nhiệm trưởng phòng ban, bộ phận vào việc góp phần xây dựng, thực hiện tốt QCDC cơ quan. Đề cao tinh thần cán bộ, công chức trong việc đóng góp ý kiến tham gia vào các dự thảo văn bản thực hiện QCDC để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định và tổ chức thực hiện cho phù hợp tình hình nhiệm vụ mới.
                                                               Lê Văn Nam Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khói các cơ quan và doanh nghiệp