Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm

Chi bộ Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2022

10 Tháng Sáu 2022
Trong 6 tháng đầu năm, Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR) tỉnh đã tập chung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Trong công tác giáo dục  chính trị tư tưởng, chi bộ đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2022 là: “ Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng l,ực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Chi bộ cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng của Dân tộc, của tỉnh và của ngành, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932 - 24/5/2022) và 10 năm Ngày thành lập Quỹ BVPTR tỉnh (24/5/2012 – 24/5/2022)…qua đó đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, viên chức, người l,ao động trong cơ quan với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chính sách chi trả DVMTR (2012 – 2022); công tác thu, chi tiền DVMTR năm 2022, theo đó đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND, ngày 26/1/2022 về Kế hoạch thu, chi tiền DVMTR  năm 2022, trong đó dự kiến thu là 110 tỷ, dự kiến chi là..tỷ. Phối hợp với Sở NN và PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả xây dựng bản đồ xác định diện tích rừng trong lưu vực đến từng chủ rừng của 4 nhà máy thủy điện: Đăk Bla, Đăk Bla 1, Đăk Pô Ne 2AB và thủy điện Ia Grăng 1 mới phát sinh trong năm 2021 để làm cơ sở cho việc xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR. Chi bộ cũng đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cơ sở. 6 tháng đầu năm Quỹ BVPTR tỉnh đã phối hợp với Sở NNPTNT, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và UBND cấp huyện trong việc kiển tra, giám sát tại 04 đơn vị cung ứng DVMTR. Qua kiểm tra, giám sát, nhìn chung các đơn vị đã tuân thủ nhiệm vụ chi được giao theo đúng quy định, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như: Chậm chi trả tiền khoán bảo vệ rừng, sai lệch hiện trạng rừng, xâm lấn đất rừng nhưng đơn vị không kịp thời phát hiện…Quỹ đã kết luận yêu cầu cần khắc phục và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo chấn chỉnh. Quỹ BVPTR tỉnh cũng đã tham mưu cho Hội đồng quản lý Quỹ họp phiên bất thường để xem xét kết quả KTGS việc thực hiện chi trả DVMTR tại xã IaTul, huyện Ia Pa, Chủ tịch HĐQL Quỹ đã có kết l.uận đề xuất với UBND tỉnh giao cho công an tỉnh xác minh, điều tra các sai phạm.

Chi bộ cũng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác truyền thông thông qua việc thực hiện các trình tự, thủ tục thi công công trình xây dựng mới 08 bảng tuyên truyền và sơn, vẽ lại 09 bảng tuyên truyền đã xây dựng từ năm 2014; triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại cơ sở cho 213 hộ dân thâm gia nhân khoán bảo vệ rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (Mang Yang); phối hợp tốt với Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh trong việc tuyên truyền hoạt động của Qũy năm 2022 và kết quả 10 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, duy trì và nâng cao chất lượng trang Website của QuỹBVPTR tỉnh.

Về lãnh đạo công tác thu, chi tiền DVMTR: Kết quả thu tiền DVMTR 6 tháng đầu năm 2022 đạt trên 85,6 tỷ/110 tỷ, đạt 77,89% so với kế hoạch năm và bằng 105,02% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó thu nội tỉnh là trên 16,5 tỷ đồng đạt 52,6%, thu điều phối từ Quỹ TW là trên 69,1 tỷ đồng, đạt 88,01%. Về chi tiền DVMTR 6 tháng đầu năm 2022 là trên 91,4 tỷ đồng (bao gồn thanh toán 100% số tiền DVMT còn lại của năm 2021 là trên 55,1 tỷ đồng và chi tạm ứng cho các chủ rừng, UBND cấp xã năm 2022 là trên 36,3 tỷ đồng). Quỹ BVPTR tỉnh cũng đã phối hợp tốt với UJBND các huyện Ayun Pa, Đăk Đoa về công tác trồng dặm diện tích trồng cây phân tán đã chết trong năm 2021; phân bổ cho huyện Mang Yang và Krông Pa mỗi đơn vị 400 triệu đồng để trồng cây phân tán năm 2022, nhằm hưởng ứng chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ.

Chi bộ cũng quan tâm chỉ đạo tốt công tác tổ chức, cán bộ, đã thực hiện tốt quy trình bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quỹ giai đoạn 2021 – 2026 và 2026 – 2031 theo quy định; đăng ký nhu cầu đào tạo bồi dưỡng năm 2023 và giai đoạn 2024 – 2025; thực hiện nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, viên chức, người lao động đúng quy định. Chỉ đạo đăng ký và tổ chức thực hiện xây dựng Chi bộ TSVM, cơ quan văn hóa, đoàn thể vững mạnh năm 2022. Đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn của Quỹ nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai tốt công tác xác minh, bổ sung lý lịch cho đảng viên, quan tâm định hướng công tác phát triển đảng viên mới, trong 6 tháng đầu năm đã kết nạp được 01 đảng viên. Ngoài ra chi bộ còn chỉ đạo cơ quan xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với  kinh phí hoạt động quản lý Bộ máy Điều hành chuyên trách của Quỹ giai đoạn 2022 – 2026 theo Nghị định 60/2021- NĐ/CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ để trình UBND tỉnh phê duyệt. Chỉ đạo thành công Hội nghị VC, NLĐ, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. Đặc biệt, đầu năm 2022, Chi bộ có biến động nhân sự trong cấp ủy, do đồng chí Bí thư chuyển công tác, Chi bộ  đã kịp thời làm tờ trình gửi Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị nhân sự và quy trình bầu bổ sung cấp ủy và bầu Bí thư Chi bộ. Chi bộ cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2022 và triển khai thực hiện đúng tiến độ.
 
Trong 6 tháng đầu năm, chi bộ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào, công tác xã hội do Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh phát động như: Tham gia tích cực Hội thao do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Đóng góp vào công tác xã hội  với số tiền 11,6 triệu đồng (trong đó đóng góp mua bảo hiểm y tế cho người nghèo 2,3 triệu đồng; xây dựng  nhà tình nghĩa 4,9 triệu đồng; Mùa xuân chiến sỹ là 2,9 triệu đồng và Mái ấm biên cương là 1,5 triệu đồng)
 
Với những kết quả trên, khảng định 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Quỹ BV và PT rửng tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm tiền đề để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2022 mà nghị quyết của Chi bộ đã đề ra./.
                                        Xuân Quỳnh – Phó Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh