Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của TCCSĐ trực thuộc > Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

15 Tháng Tư 2022
Ngày nay, khi cuộc cách mạng Công nghệ 4.0 có sức ảnh hưởng lớn và tác động mạnh mẽ với các cấp độ từ toàn cầu đến châu lục, khu vực và trong từng quốc gia, kèm theo đó Internet đã trở thành một lực lượng vật chất quan trọng đối với mọi hoạt động của cuộc sống con người, thông qua việc sử dụng công cụ hiện đại như email, website, điện thoại thông minh, thiết bị điện tử, thiết bị số hóa,… và đây hiện đang là xu hướng của thế giới. Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Internet và mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, giữa ranh giới thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức, đặc biệt đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tác động sâu rộng tới nhận thức, cơ cấu kinh tế, thể chế chính trị, quan hệ giữa các dân tộc. Các thế lực thù địch đã và đang lợi dụng các trang mạng xã hội đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chống phá cách mạng nước ta. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là nhiệm vụ thường xuyên, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng trước tình hình mới.
Nhận diện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, các lợi ích của người dân trên không gian mạng

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hiện nay đang tăng cường chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với nhiều âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt, chúng ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với âm mưu nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Một trong những thủ đoạn chúng ráo riết thực hiện là lợi dụng Internet để truyền bá các quan điểm sai trái, tung tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; bịa đặt, bôi nhọ hình ảnh các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với Nhân dân quy mô ngày càng lớn. Những thông tin kiểu này đang được âm thầm phát tán, tác động tiêu cực tới tư tưởng, nhận thức của nhân dân; gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ, làm suy giảm lòng tin vào đất nước, vào vai trò của Đảng đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng khiến cho việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn. Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”. Thông qua đó, chúng tích cực lôi kéo, tuyên truyền bôi nhọ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gây mất đoàn kết nội bộ, đả phá học thuyết Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, ủng hộ, cổ súy cho các thế lực quá khích, phản động trong và ngoài nước. Rõ ràng là mạng Internet đã bị lợi dụng để thực hiện những ý đồ xấu làm hủy hoại niềm tin trong xã hội, tạo sự bất ổn, “tự diễn biến” để thực hiện ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Việc nhìn nhận và phân tích rõ bản chất cũng như động cơ của những luồng thông tin này là hết sức cần thiết. Để tạo được sự chú ý của dư luận và lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của một số ít người, chúng dựng lên các tin giật gân, để truyền bá, xuyên tạc về “đấu đá”, “phe nhóm” trong Đảng, hàng nghìn video clip, phóng sự có giao diện giống như của Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo, đài chính thống được tạo ra. Chúng dùng công nghệ số ghép ảnh người này với người kia, hay cắt ghép ảnh chụp những ngôi biệt thự, những siêu xe sang trọng và lấy đó làm “chứng cứ” quy chụp các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng ta gây bức xúc trong xã hội.

Mặt khác đẩy mạnh tuyên truyền tập hợp lực lượng, chúng thành lập các hội, nhóm bất hợp pháp. Kích động văn nghệ sĩ đòi “tự do sáng tác”, “tự do công bố” các tác phẩm văn học, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền kích động chống phá đất nước. Chúng lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng liên quan đến các vấn đề phân định biên giới, lãnh thổ, tranh chấp Biển Đông, ô nhiễm môi trường, hay những vấn đề liên quan đến công tác cứu trợ bão lụt, công tác phòng chống dịch Covid 19,…nhằm xuyên tạc, gây ra sự hoài nghi, mất niềm tin. Cũng với mưu đồ này, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết với lời lẽ thâm độc, phủ nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đảng, Nhà nước trong giải quyết vấn đề tham nhũng, chúng cho rằng vấn đề chống tham nhũng đang đi vào bế tắc, làm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết giữa Đảng với dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây hoang mang, dao động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cuối cùng là hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Tiếp tục đẩy mạnh, có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ uy tín của Đảng, lợi ích của người dân trên không gian mạng
 
Picture1-(3).jpg
Ảnh: Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng.
 
Nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, thời gian tới các thế lực thù địch, phản động sẽ tiếp tục đẩy mạnh hành vi lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc với những phương thức thủ đoạn táo bạo hơn, tinh vi hơn. Nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động lợi dụng không gian mạng đưa thông tin xấu, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cần nâng cao nhận thức và nêu cao tinh thần cảnh giác trước những hành vi lợi dụng internet và mạng xã hội để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc về Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để có cách nhìn nhận đa chiều và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Vận dụng đúng đắn và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. V.I. Lê-nin đã từng chỉ rõ: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩa là phải nắm vững bản chất khoa học và cách mạng, vận dụng và phát triển sáng tạo, phù hợp với thực tiễn cách mạng nước ta.

Hai là, tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật An ninh mạng năm 2018. Luật An ninh mạng được xây dựng nhằm bảo đảm hoạt động trên không gian mạng; phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống Nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động. Tuyên truyền sâu rộng về những hành vi bị cấm trong Luật An ninh mạng, nhất là các hành vi sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống Nhà nước; tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, nhất là giới trẻ về lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng, từ đó hình thành nhân sinh quan cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng miễn nhiễm trước các thông tin xấu độc. Chỉ rõ bài bản để nhận diện những trang báo, trang thông tin, những diễn đàn trên mạng xã hội đã và đang hàng ngày liên tục đăng tải về âm mưu, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc; phải thận trọng, cảnh giác, sàng lọc thông tin. Không nên đăng tải, tương tác, chia sẻ hoặc bình luận thông tin từ những trang mạng xã hội không rõ nguồn gốc gây dư luận xấu, hoang mang trong dư luận.

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước” xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bốn là, kết hợp yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Xây dựng tổ chức đảng và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác tư tưởng, lý luận có bản lĩnh, trí tuệ, năng lực, phương pháp và kỹ năng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực tìm kiếm, nhân rộng những mô hình hay, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, đấu tranh trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Sự phát triển của Internet, là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống xã hội, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển xã hội trên nhiều lĩnh vực, đó là điều chúng ta không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng thành tựu đó để mang lại những tác hại không hề nhỏ. Do đó, cần phải nhận diện và đấu tranh với những chiêu trò bôi xấu, xuyên tạc trên không gian mạng là việc làm cần thiết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
CN. Ngô Tùng Lâm – CN. Lê Thảo Ngọc - Phòng TC-HC-TT-TL, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai